Course syllabus RRMPSA - Manažerská psychologie v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu: RRMPSA
Název předmětu česky:
Manažerská psychologie v AJ
Název předmětu anglicky:
Managerial Psychology in English
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
10.00-11.50
Z7 (ČP II.)není určen
Přednáška
Každý týden
20
Úterý
12.00-12.50
Z7 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je seznámení se se základními sociálními jevy a procesy a jejich aplikace při práci s lidmi, dále rozvoj kompetencí a seberozvoj efektivního manažera, rozvoj interpersonálních dovedností a schopnosti týmové práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy manažerské psychologie (dotace 8/8)
 
a.
Sociální komunikace, vyjednávání
b.
Strategie zvládání konfliktů
c.Typologie osobnosti pro manažery

2.
Tým a práce v týmu (dotace 6/6)
 
a.Charakteristiky týmu, Belbinova typologie týmových rolí
b.
Individuální a skupinové řešení problémů
c.
Trénink skupinového řešení problémů (Hra NASA)

3.
Základy psychologie prodeje (dotace 2/2)
 
a.
10 zákonů vlivu: psychologie prodeje
b.
Aplikace zákonů vlivu

4.
Asertivita (dotace 4/4)
 
a.
Rozvoj asertivity
b.
Zákony asertivity
c.
Trénink asertivity, metody a techniky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
20 h
cvičení10 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku50 h
příprava prezentace
8 h
zpracování projektů
22 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, skupinová seminární práce a prezentace.

Zkouška má podobu písemného testu obsahujícího 14 otázek s nucenou volbou odpovědi (a/b/c/d), resp. s volnou odpovědí. Studenti na jeho vypracování mají 30 minut. Maximum bodů je 20, minimem pro úspěšné složení zkoušky je 12 bodů. Relativní váha výsledků testu na celkovém hodnocení ukončení předmětu je 66 %.

Studenti zpracovávají ve skupinách seminární práci na zadané téma, společné výsledky prezentují v rámci semináře. Jak skupinová práce, tak prezentace jsou hodnoceny vyučujícím. Relativní váha známky ze seminární práce a její prezentace na celkovém hodnocení je 34 %.

Pro úspěšné dokončení předmětu musí student u obou částí dosáhnout minimálně známky E. (dobře).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BERNE, E. Games people play : the psychology of human relationships. London: Penguin Books, 1996. 173 s. ISBN 978-0-14002768-6.
HAYES, N. Principles of social psychology. Hove: L. Erlbaum, 1993. 168 s. ISBN 0-86377-258-7.
MASLOW, A H. Motivation and personality. 3rd vyd. New York: Harper and Row, 293 s. ISBN 0-06-041987-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B Business, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Specializace B Business, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Type of output: