Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPN
Název předmětu česky: Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Ehrenbergerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Samuel Lvončík (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.
Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.
Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu
90 h
90 h
konzultace
20 h
20 h
Jiná zátěž
160 h
160 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: