Course syllabus BP1 - Bakalářská práce (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: BP1
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Březina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (zkoušející)
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Juřička, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Josef Kašák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Karel Klem, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Volařík, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů v lesnictví
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci.
-Základní prezentační dovednosti
-Znalost základních statistických metod a schopnost jejich aplikace v praktické analýze dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     seminář10 h10 h
     práce v terénu90 h90 h
     konzultace20 h20 h
Jiná zátěž160 h160 h
Celkem280 h280 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M.Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELUBrnoMENDELU2013
ZČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resourcesPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Type of output: