Sylabus predmetu PEDOL - Lesnická pedologie (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PEDOL
Název v jazyce výuky: Lesnická pedologie
Název česky: Lesnická pedologie
Název anglicky: Soil Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Výuka bakalářského studijního programu Krajinářství musí nevyhnutelně vycházet z přímé a dlouhodobě udržitelného využívání produkčního potenciálů jednotlivých krajinných prvků. Tento aktivní a odpovědný princip již svoji podstatou vychází ze znalosti jednotlivých složek trvalé produkční schopnosti stanoviště. Vycházíme-li z primární odvozenosti vlastností stanoviště půdou stanoviště a chápeme-li dosah změn (kolektivizace zemědělství v 50. letech, koncentrace výroby v 70. letech, majetkové restituce v současnosti) v krajině ČR během posledních desetiletí, nutnost cílené profesní přípravy krajinářů v oblasti znalosti o půdách a půdním fondu ČR jsou zcela nezbytné. Cílem předmětu se tak stává aktivní a realistické využití znalostí o půdě, které vychází z vnímání krajiny ČR jako výsledku souběhu kulturní evoluce etnik na jejím současném území a přítomnosti trvalých diferenciačních produkčních podmínek. Postavení půdy je zde přitom vnímáno z hlediska současného evropského pojetí ochrany přírody a krajiny, dynamicky se vyvíjejícího od konzervativního přístupu až k podpoře trvale udržitelného hospodaření zemědělských i lesnických subjektů.
 
Obsah předmětu:
1.Půda v krajině , monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků (dotace 2/0)
2.Pedogeneze. Půdotvorné faktory a krajina ČR (dotace 2/0)
3.Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 1/2)
4.Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/3)
5.Fyzikální vlastnosti lesních a zemědělských půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
6.Půdotvorné substráty lesních, zemědělských a urbánních půd ČR. (dotace 2/0)
7.Voda v půdě, voda a krajina z pedologického hlediska. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
8.Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace (dotace 2/2)
9.Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/2)
10.Organická hmota lesních a zemědělských půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost lesních, zemědělských a urbánních půd. (dotace 2/2)
11.Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce porostů. Nové pojetí funkce lesů v krajině, celospolečenské funkce lesa a lesní půdy (dotace 2/0)
12.Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v lesních a zemědělských půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. (dotace 2/2)
13.Výživa a hnojení lesních půd. Pedologické aspekty lesního a okrasného školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Kompostování. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů v krajinně (dotace 2/0)
14.Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. (dotace 2/0)
15.Acidifikace lesních, zemědělských a urbánních půd. Urbánní půdy a alkalizace prostředí. (dotace 2/2)
16.Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace v jednotlivých kategoriích půdního fondu ČR. (dotace 2/0)
17.Diagnostické horizonty a jejich význam, vyvinuté a nevyvinuté půdní horizonty a jejich význam. (dotace 0/8)
18.Taxonomie půd. Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/0)
19.Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2001. (dotace 2/0)
20.Hlavní půdní typy a subtypy lesních a zemědělských půd ČR. (dotace 2/3)
21.Stav a vývoj půdního fondu ČR (dotace 2/0)
22.Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost práce v terénu
-Získání znalostí názvoslovného systému anorganických, organických a přírodních látek.
-Znalost základních statistických metod a schopnost jejich aplikace v praktické analýze dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení18 h0 h
     laboratorní práce10 h0 h
     práce v terénu8 h0 h
     odborná exkurze24 h0 h
     konzultace0 h6 h
     projektová práce2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h18 h
     příprava na průběžný test12 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování protokolů0 h16 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je zaměřen na praktickou znalost krajinářsky využitelných informací o jednotlivých půdních vlastnostech a na zdůvodnění vhodnosti jednotlivých půdních jednotek pro aktivní práci s vodou v krajině. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi typologií půd ČR a prioritami jednak územního plánování a jednak správ povodí ČR
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVAVŘÍČEK, D. -- PANCOVÁ ŠIMKOVÁ, P.Atlas lesních půdBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-007-2
ZNĚMEČEK, J. a kol.Taxonomický klasifikační systém půd České republikyPrahaČeská zemědělská univerzita2011978-80-213-2155-7
ZREJŠEK, K.Lesnická pedologie: cvičeníBrnoMZLU199980-7157-352-3
ZŠIMEK, M.Základy nauky o půdě.České BudějoviceJihočeská univerzita, Biologická fakulta200380-7040-629-1
ZŠARAPATKA, B.Pedologie a ochrana půdyOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2014978-80-244-3736-1
ZNĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M.Pedologie a paleopedologiePrahaAcademia199080-200-0153-0
ZKLIMO, E.Lesnická pedologieBrnoVŠZ1990
ZŠIMEK, M.Základy nauky o půdě.České BudějoviceJihočeská univerzita, Biologická fakulta200380-7040-630-5
ZVAVŘÍČEK, D. -- ULRICH, R. -- KUČERA, A.Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnostiBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-148-2
ZVAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A.Základy lesnické pedologie pro posluchače LDF Mendelu v BrněBrnoMendelova univerzita v Brně2015
DBIČÍK, I. a kol.Půda v České republicePrahaPro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult2009978-80-903482-4-0
DVAVŘÍČEK, D.Péče o úrodnost půd v lesních školkách978-80-263-0022-9
DŠIMEK, M.Základy nauky o půdě.České BudějoviceJihočeská univerzita, Biologická fakulta200480-7040-667-4
DCIENCIALA, E. -- HRUŠKA, J.Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictvíPrahaČGS200580-7075-655-1
DPRŮŠA, E.Pěstování lesů ba typologických základechKostelec nad Černými lesyLesnická práce, s.r.o.200180-86386-10-4
DPôdne režimyBratislavaVeda198980-224-0028-9
DForest Soils and Ecosystem SustainabilityAmsterdamElsevier Publishing Company20010-444-50714-0
DBRADY, N C. -- WEIL, R R.The Nature and Properties of SoilsUSAPrentice Hall20020-13-016763-0
DGlobal Biogeochemical CyclesLondonAcademic Press19920-12-147686-3
DFOTH, H. -- TURK, L M.Fundamentals of Soil Science1972
DHORNÍK, S.Fyzická geografie IIPrahaSPN1986
DLINKEŠ, V.Informačný systém o pode1988
DLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajiněPrahaČeská zemědělská univerzita2000
DPAUL, E A.Soil microbiology, ecology, and biochemistryAmsterdamAcademic Press2007978-0-12546807-7
DPUHE, J. -- ULRICH, B.Global Climate Change and Human Impacts on Forest Ecosystems : Postglacial Development, Present Situation, and Futur Trends in Central EuropeBerlinSpringer Vrlg20003-540-67127-7
DHandbook of soil scienceBoca RatonCRC Press0-8493-3136-6
DŠARAPATKA, B.PedologieOlomoucUniverzita Palackého199680-7067-590-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: