Sylabus predmetu PEDOL - Lesnická pedologie (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Lesnická pedologie
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Výuka bakalářského studijního programu Krajinářství musí nevyhnutelně vycházet z přímé a dlouhodobě udržitelného využívání produkčního potenciálů jednotlivých krajinných prvků. Tento aktivní a odpovědný princip již svoji podstatou vychází ze znalosti jednotlivých složek trvalé produkční schopnosti stanoviště. Vycházíme-li z primární odvozenosti vlastností stanoviště půdou stanoviště a chápeme-li dosah změn (kolektivizace zemědělství v 50. letech, koncentrace výroby v 70. letech, majetkové restituce v současnosti) v krajině ČR během posledních desetiletí, nutnost cílené profesní přípravy krajinářů v oblasti znalosti o půdách a půdním fondu ČR jsou zcela nezbytné. Cílem předmětu se tak stává aktivní a realistické využití znalostí o půdě, které vychází z vnímání krajiny ČR jako výsledku souběhu kulturní evoluce etnik na jejím současném území a přítomnosti trvalých diferenciačních produkčních podmínek. Postavení půdy je zde přitom vnímáno z hlediska současného evropského pojetí ochrany přírody a krajiny, dynamicky se vyvíjejícího od konzervativního přístupu až k podpoře trvale udržitelného hospodaření zemědělských i lesnických subjektů.
 
Obsah předmětu:
1.Půda v krajině , monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků (dotace 2/0)
2.Pedogeneze. Půdotvorné faktory a krajina ČR (dotace 2/0)
3.Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 1/2)
4.Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/3)
5.Fyzikální vlastnosti lesních a zemědělských půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
6.Půdotvorné substráty lesních, zemědělských a urbánních půd ČR. (dotace 2/0)
7.Voda v půdě, voda a krajina z pedologického hlediska. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
8.Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace (dotace 2/2)
9.Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/2)
10.Organická hmota lesních a zemědělských půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost lesních, zemědělských a urbánních půd. (dotace 2/2)
11.Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce porostů. Nové pojetí funkce lesů v krajině, celospolečenské funkce lesa a lesní půdy (dotace 2/0)
12.Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v lesních a zemědělských půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. (dotace 2/2)
13.Výživa a hnojení lesních půd. Pedologické aspekty lesního a okrasného školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Kompostování. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů v krajinně (dotace 2/0)
14.Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. (dotace 2/0)
15.Acidifikace lesních, zemědělských a urbánních půd. Urbánní půdy a alkalizace prostředí. (dotace 2/2)
16.Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace v jednotlivých kategoriích půdního fondu ČR. (dotace 2/0)
17.Diagnostické horizonty a jejich význam, vyvinuté a nevyvinuté půdní horizonty a jejich význam. (dotace 0/8)
18.Taxonomie půd. Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/0)
19.Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2001. (dotace 2/0)
20.Hlavní půdní typy a subtypy lesních a zemědělských půd ČR. (dotace 2/3)
21.Stav a vývoj půdního fondu ČR (dotace 2/0)
22.Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam (dotace 2/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení18 h0 h
     laboratorní práce10 h0 h
     práce v terénu8 h0 h
     odborná exkurze24 h0 h
     konzultace0 h6 h
     projektová práce2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h18 h
     příprava na průběžný test12 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování protokolů0 h16 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet je zaměřen na praktickou znalost krajinářsky využitelných informací o jednotlivých půdních vlastnostech a na zdůvodnění vhodnosti jednotlivých půdních jednotek pro aktivní práci s vodou v krajině. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi typologií půd ČR a prioritami jednak územního plánování a jednak správ povodí ČR
 
Metody předmětu: <br>V rámci cvičení jsou posluchači připravování řešit následující posloupnost etap studia půdy:<br>
1. jako výsledek laboratorních analýz (2.-5. výukový týden) předložit konkrétní číselné hodnoty, které jsou vyhodnocovány na základě uzančně přijatých tabelárních podkladů;<br>
2. jako výsledek terénního šetření (10.-11. výukový týden) se zaměřit na zcela praktické aspekty popisu stanoviště a popisu půdního profilu. Brát přitom za cíl na základě syntézy výsledků terénního šetření a laboratorních analýz charakterizovat stav a vlastnosti hypotetického studovaného pedonu daného stanoviště a popsaný stav a vlastnosti pedonu interpretovat.<br>
Vlastní průběh semestrálních cvičení je k zabezpečení obou bodů zaměřen do tří oblastí: laboratorní analýzy (2.-5. výukový týden, dodané půdní vzorky), praktické seznamování s půdní taxonomií v učebně (6.-8. výukový týden) a detailní nácvik terénního šetření přímo u otevřeného půdního profilu (10. a 11. výukový týden, 12. výukový týden je vyhrazen pro závěrečný zápočtový test). Součástí cvičení budou též popisy základních etap zjišťování půdních vlastností s důrazem na rekognoskaci zadaného území a rozvržení sítě půdních sond, terénní šetření a odběr/skladování/zpracování půdních vzorků (9. výukový týden). V rámci laboratorních analýz budou studenti jak vedeni k vlastnímu praktickému zvládnutí základních metodik stanovení vybraných půdních vlastností, tak budou demonstrovány instruktivní půdní vlastnosti, dokumentující mimořádnost půdního prostředí. Konkrétní návody do jednotlivých cvičení jsou vystaveny na webových stránkách ústavu. Zápočet bude přímo podmíněn úspěšným absolvováním písemného testu, sestávajícího z obsahu cvičeních celého semestru.
Pětidenní hlavní cvičení nebude zaměřeno jen úzce na problematiku půdoznaleckou, ale též na její specifickou stanovištní vazbu na faktory jak geologické tak z krajinářského hlediska mimořádně důležité faktory geomorfologické. Z hlediska krajinářství ústav navrhuje studentům možnost absolvovat atraktivní trasu po oblastech různých krajinných rázů mimo města Brna; zajištěna však bude i exkurzní trasa na území Školního lesního podniku Ml Křtiny a to s tím, že veškeré podrobnosti budou sděleny na úvodní přednášce.<br>
Přednášky jsou koncipovány do dvou bloků, oddělených výrobní praxí na území Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny. V prvním bloku přednášky vychází z předložení charakteristiky fyzikálních, fyzikálně chemických, chemických, biochemických a biologických vlastností půd. Analyzují klíčově důležité skutečnosti z hlediska významu půdy v krajině: co je to půdní reakce, půdní pufrovitost a půdní sorpce a jaký má jejich znalost význam pro územní plánování, jaký je vznik a tvorba půd v z hlediska trvalých produkčních podmínek v krajině a jaká je vazba půdního života na obsah a kvalitu humusových látek včetně humusových forem a subforem. Závěr prvního bloku je zaměřen na problematiku výživy a hnojení půd. s důrazem jednak na udržování a zvyšování půdní úrodnosti v školkách okrasných dřevin i školkách lesních formou dodávání hnojivých látek a jednak na operativní zásahy a základní hnojení. Mimořádný důraz je též věnován krajinářsky významným procesům kompostování a mulčování. V druhém bloku začínáme tématikou minerálních živin půd a společně charakterizujeme půdu jako zdroj živin zajišťující vznik a vývoj kvalitní, zdravé a odolné fytocenózy. Dále se zabýváme dělením půdního fondu České republiky na jednotlivé kategorie a subkategorie, celoplošným a dlouhodobým vlivem imisí na půdu v krajině a společně si vymezíme referenční třídy půd, půdní typy a subtypy, půdní variety, ekologické a degradační fáze a hlavní a lokální půdní formy. Druhý blok je zaměřen na vytvoření konkrétní představy o půdních typech v krajině ČR: od charakteristiky procesů, kterými vznikají až po jejich konkrétní význam pro hospodaření a to z pohledu stávajícího platného systému Němeček J. (2001) Taxonomický klasifikační systém půd ČR.
 
Literatura:
Základní:
VAVŘÍČEK, D. -- PANCOVÁ ŠIMKOVÁ, P. Atlas lesních půd. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 77 s. ISBN 978-80-7509-007-2.
NĚMEČEK, J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-213-2155-7.
REJŠEK, K. Lesnická pedologie: cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 152 s. ISBN 80-7157-352-3.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 131 s. ISBN 80-7040-629-1.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.
NĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M. Pedologie a paleopedologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.
KLIMO, E. Lesnická pedologie. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1990. 256 s.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
VAVŘÍČEK, D. -- ULRICH, R. -- KUČERA, A. Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7509-148-2.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnické pedologie pro posluchače LDF Mendelu v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 184 s.

Doporučená:
BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
VAVŘÍČEK, D. Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In Péče o půdu v lesních školkách - Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu. Cejl 32, 602 00 Brno: Tribun EU s.r.o., 2011, s. 46--77. ISBN 978-80-263-0022-9.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 s. ISBN 80-7040-667-4.
CIENCIALA, E. -- HRUŠKA, J. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Praha: ČGS, 2005. 153 s. ISBN 80-7075-655-1.
PRŮŠA, E. Pěstování lesů ba typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
Pôdne režimy. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1989. 221 s. ISBN 80-224-0028-9.
Forest Soils and Ecosystem Sustainability. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 2001. 462 s. ISBN 0-444-50714-0.
BRADY, N C. -- WEIL, R R. The Nature and Properties of Soils. USA: Prentice Hall, 2002. 960 s. ISBN 0-13-016763-0.
Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992. 379 s. International Geophysics Series. ISBN 0-12-147686-3.
FOTH, H. -- TURK, L M. Fundamentals of Soil Science. 1972.
HORNÍK, S. Fyzická geografie II. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 319 s.
LINKEŠ, V. Informačný systém o pode. 1988.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 s.
PAUL, E A. Soil microbiology, ecology, and biochemistry. 3. vyd. Amsterdam: Academic Press, 2007. 532 s. ISBN 978-0-12546807-7.
PUHE, J. -- ULRICH, B. Global Climate Change and Human Impacts on Forest Ecosystems : Postglacial Development, Present Situation, and Futur Trends in Central Europe. Berlin: Springer Vrlg, 2000. 11 s. ISBN 3-540-67127-7.
Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press, 1 s. ISBN 0-8493-3136-6.
ŠARAPATKA, B. Pedologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 235 s. ISBN 80-7067-590-X.

Studijní plány:
B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Rosíková (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: