Sylabus predmetu BOT - Botanika (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOT
Název v jazyce výuky: Botanika
Název česky: Botanika
Název anglicky: Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Michaela Kruttová (cvičící)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 350 druhů lesních, lučních, ruderálních, segetálních a užitkových rostlin, zvláště indikačně významných.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. (dotace 2/2)
 
a.Bakterie a jejich ekologický význam.
b.Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření a význam.
c.Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě.
d.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy.
e.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin.
f.Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozlišit druhy organismů a jejich společenstev pro různé typy managementu
-Základní znalosti o hospodaření na travních porostech
-Znalost základních bylin i dřevin k indikaci stanovištních poměrů
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace dřevin pro výsadby v krajině

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních, povinná účast na hlavních cvičeních a odebzdání konzultované seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDEYL, M. -- HÍSEK, K.Naše květinyPrahaAcademia200180-200-0940-X
ZHEYWOOD, V H.Flowering plants of the worldLondonBatsford Ltd.19960-7134-7422-X
ZŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J.Systematická botanikaBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-024-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: