Sylabus predmetu BOT - Botanika (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Botanika
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 350 druhů lesních, lučních, ruderálních, segetálních a užitkových rostlin, zvláště indikačně významných.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. (dotace 2/2)
 
a.Bakterie a jejich ekologický význam.
b.Sinice a jednotlivá oddělení řas, rozšíření a význam.
c.Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě.
d.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy.
e.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin.
f.Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních, povinná účast na hlavních cvičeních a odebzdání konzultované seminární práce.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Metody předmětu: Předmět má týdenní dotaci 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení a po skončení semestrálních cvičení 3 dny hlavního cvičení. Semestrální cvičení jsou věnována praktické demonstraci vybraných zástupců nižších rostlin, hub, lišejníků, mechorostů a řas a studiu vybraných cévnatých rostlin (přibližně 350 druhů), a to podle ekologických skupin. Rostliny jsou demonstrovány na fotografiích v prezentacích, na barevných obrazových tabulích i na herbářových položkách. Hlavní cvičení jsou zaměřena na praktické poznávání rostlin v terénu. Z těchto terénních exkurzí pořizují posluchači zápis.
 
Literatura:
Základní:
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. Praha: Academia, 2001. 690 s. ISBN 80-200-0940-X.
HEYWOOD, V H. Flowering plants of the world. London: Batsford Ltd., 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.

Studijní plány:
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Michaela Kruttová (cvičící)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: