Course syllabus FYZ - Fyzika (AF - ZS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
FYZ
Název předmětu česky:
Fyzika
Název předmětu anglicky: Physics
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí fyzikálních principů, fyzikálně-technických měření a zvládnutí návrhu a realizace základních experimentálních úloh.

Získání znalostí o fyzikálních zákonitostech
Cíle:
kapacita přizpůsobovat se novým situacím
kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
schopnost analýzy a syntézy
schopnost aplikace znalosti v praxi
schopnost řešit problémy
schopnost samostatné práce
uvědomění si konceptu kvality
vědecko-výzkumné dovednosti
základní profesní znalosti
základní všeobecné znalosti
základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
Schopnost kombinace biologických a fyzikálních vlastností v technických procesech
Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémy z oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
Analýza výsledků při řešení technických problémů
Schopnost záznamu a následná teoretická analýza experimentálních dat
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 2/0)
 
a.
Základní fyzikální pojmy, jednotky SI
b.
Skaláry, vektory a tenzory
c.Laboratorní řád a bezpečnost práce ve fyzikální laboratoři

2.
Mechanika (dotace 12/0)
 
a.
Kinematika a dynamika hmotného bodu
b.
Gravitační pole
c.
Mechanika kapalin a plynů
d.
Viskozita, reologie

3.
Nauka o teple (dotace 4/0)
 
a.
Teplo a teplota, měrná tepelná kapacita
b.
Věty termodynamické
c.
Fázové přeměny
d.
Termokinetika

4.
Elektřina a magnetismus (dotace 8/0)
 
a.
Elektrostatika a elektrodynamika
b.
Magnetické pole
c.Elektrické stroje
d.
Elektornika

5.
Optika (dotace 2/0)
 
a.Geometrická optika
b.Vlnová optika
c.Fotometrie, světelný tok a intenzita, osvětlení

6.Laboratorní úlohy (dotace 0/28)
 
a.
Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.
Určení modulu pružnosti v ohybu, měření pevnosti slupky dužnatých plodin
c.
Úvod do měření elektrických veličin
d.
Měření elektrických odporů
e.
Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharózy analogovým a digitálním refraktometrem, Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharózy kruhovým polarimetrem
f.
Měření teplotní závislosti viskozity oleje
g.
Měření účinnosti slunečního kolektoru
h.
Kalibrace termočlánku
i.Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
j.
Stanovení měrného tepla pevných látek

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
laboratorní práce
14 h
konzultace8 h
příprava na zkoušku
48 h
příprava na průběžné hodnocení
26 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, ústní zkouška.
Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 5 laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou i formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
Písemný test probíhá na konci semestru a je zaměřen na opakování již probraných témat. Minim. požadavek je zisk 60 % možných bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje 2 otázky. Seznam otázek je jim zaslán a je také zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.

Doporučená:
KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru. 3rd vyd. Praha: SNTL, 1981. 1129 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 10. 2018.

Type of output: