Sylabus předmětu DPEI - Diplomová práce TZEI (ICV - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DPEI
Název předmětu česky:
Diplomová práce TZEI
Název předmětu anglicky:
Diploma Thesis
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (13 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce diplomovou práci v odpovídajícím rozsahu. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru. Odevzdání diplomové práce v řádném termínu v tištěné a elektronické podobě je podmínkou splnění předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování a odevzdání diplomové práce (dotace 0/0)
2.
Vyplnění příslušných částí v UIS (Název, abstrakt, klíčová slova v CZ a AJ) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace47 h47 h
příprava na zkoušku
71 h
71 h
příprava prezentace36 h36 h
zpracování projektů
210 h
210 h
Celkem
364 h
364 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě a počtu výtisků.Obhajoba diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Doporučená:
HLAĎO, P. -- HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 20 s. ISBN 978-80-7375-936-0.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
GLOGAR, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Vyd. 3. nezměn. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 106 s. ISBN 80-7318-168-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 10. 9. 2018.

Typ výstupu: