Sylabus predmetu RRAS - Aplikovaná statistika (FRRMS - ZS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRAS
Název v jazyce výuky: Aplikovaná statistika
Název česky: Aplikovaná statistika
Název anglicky: Applied Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Aplikovaná statistika v AJ
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.Základní pojmy statistické závislosti
d.Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků a aplikace teoretických poznatků statistiky do praxe
-Statistická analýza hromadných průřezových i dynamických dat
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h48 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h40 h
     příprava na průběžný test40 h0 h
     zpracování protokolů0 h60 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Dva průběžné bodované testy (výsledky se započítávají jako bonifikace ke zkoušce) v průběhu semestru. Písemná zkouška v trvání 60 minut, 50 % teorie, 50 % příklady. Požaduje se minimálně 50% úspěšnost v každé části testu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHINDLS, R. a kol.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
ZMINAŘÍK, B.Statistika I: popisná statistika.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-152-4
ZMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DMinařík, B. Statistika. E-learningová studijní opora ve formátu PDF (dostupná v UIS).

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 8. 2018.

Typ výstupu: