Sylabus předmětu MA1 - Makroekonomie I (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA1
Název předmětu česky:
Makroekonomie I
Název předmětu anglicky:
Macroeconomics I
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 4/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-13.50
Q32
A. Franc
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí14.00-14.50Q32
Cvičení
Každý týden
30
Středa13.00-14.50Q16
Přednáška
Každý týden
80
Středa
17.00-18.50
Q16
PřednáškaKaždý týden
80
Čtvrtek11.00-11.50Q14
Cvičení
Každý týden30
Čtvrtek
12.00-12.50
Q14A. FrancCvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z makroekonomie, především pochopení mechanismu chování ekonomiky se schopností rozpoznávat a identifikovat krátkodobé a dlouhodobé účinky jednotlivých faktorů působících na makroekonomické prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do makroekonomie a výkon ekonomiky (dotace 6/3)
 
a.Úvod do makroekonomie. Role státu v ekonomice
b.
Způsoby měření výkonnosti ekonomiky
c.
Spotřeba, investice a rovnovážný produkt

2.
Peníze a trh peněz (dotace 4/2)
 
a.
Vznik a vývoj peněz
b.
Poptávka po penězích
c.Bankovní soustava a nabídka peněz

3.
Rovnováha ekonomiky a ekonomický růst (dotace 4/2)
 
a.Model ASAD
b.
Rovnováha a ekonomický růst
c.Hospodářské cykly

4.Inflace a její důsledky v ekonomice (dotace 2/1)
 
a.
Pojetí inflace v ekonomii
b.Vztah inflace, výkonu a nezaměstnanosti

5.
Otevřená ekonomika (dotace 4/2)
 
a.
Měnové kurzy a jejich vliv na výkonnost
b.
Platební bilance

6.
Chování státu v tržním systému (dotace 8/4)
 
a.
Veřejné rozpočty a daně
b.
Státní rozpočet a efekty státních výdajů
c.
Měnová politika centrální banky

7.
Reálie hospodářského vývoje vybraných zemí (dotace 14/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
42 h
cvičení
14 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
72 h
příprava na průběžný test
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne hodnocení E, absolvuje ústní část zkoušky. Pokud ostatní úspěšní chtějí své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru, přičemž na každém testu musí být dosaženo alespoň 40 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. 696 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-006-5.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 10. 2018.

Typ výstupu: