Sylabus předmětu ZBL - Obecná botanika (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZBL
Název předmětu česky:
Obecná botanika
Název předmětu anglicky:
General Botany
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Obecná botanika je přípravná disciplína s teoretickým zaměřením. Navazuje na znalosti studentů z biologie a připravuje posluchače na řešení úloh v následných lesnických odborných disciplínách i v praxi. Znalosti, které posluchači získají, uplatní v plném rozsahu v návazných předmětech jako botanika, dendrologie, užitkové rostliny subtropů a tropů, ochrana přírody, ekologie, ekosystémy subtropů a tropů aj. Posluchači získají znalosti a dovednosti k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů buňky, pletiv, orgánů a celistvých rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů. Poznají proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze, porozumí regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
úvod do biologie (dotace 1/1)
2.
Viry a prokaryota (dotace 1/0)
 
a.
viry
b.
prokaryota

3.
Buněčná biologie (dotace 2/2)
 
a.
buněčná teorie
b.buněčná stěna
c.
biomembránové struktury
d.cytoplasma

4.
Rostlinná pletiva (dotace 1/3)
 
a.charakteristika a rozdělení pletiv
b.
pletiva krycí
c.
pletiva vodivá
d.meristémy

5.organologie (dotace 4/6)
 
a.
úvod do rostlinné organologie
b.
kořen
c.
stonek
d.
list
e.
květ, plod, květenství, rozmnožování rostlin

6.
Genetika (dotace 1/0)
7.
fyziologie rostlin (dotace 3/0)
 
a.vodní provoz rostlin
b.
fotosyntéza
c.
dýchání
d.
minerální výživa
e.
fytohormony

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - povinná účast na cvičení (80% docházka)
- 2 testy v průběhu výuky (celkem 20 bodů,nutno získat bodů 12)
- závěrečný praktický test (poznávání pletiv, orgánů - nutná 80% znalost)
zkouška - písemná zkouška ze 4 okruhů:
1/ Obecné biologické problémy (Definice biologie, Biologické disciplíny, Charakteristika živých organismů, Biologické úrovně organizace, základní principy taxonomie, vývojové třídění, třídění rostlin dle různých přístupů - Raunkier, DuRietz.., Evoluce rostlin, Charakteristika a rozmnožování virů, Prokaryota, Sinice)
2/ Rostlinná buňka, rostlinná pletiva
3/ Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod)
4/ Fyziologie rostlin (vodní režim, fotosyntéza, dýchání, minerální výživa, fytohormony), genetika - principy vnitřní paměti, jádro buňky, jaderné dělení, mitóza, meióza, základní genetické pojmy
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ROSYPAL, S. Nový přehled biologie. Scientia, 2003.
NOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 1. vyd. Praha: Powerprint, 2008. 327 s. ISBN 978-80-904011-1-2.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.

Doporučená:
SOLOMON, E P. -- BERG, L R. -- MARTIN, D W. Biology. 7. vyd. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2004. 1108 s. ISBN 0-534-49276-2.
KLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K. Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 72 s. ISBN 80-7157-340-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: