Sylabus predmetu RRPOL - Politologie (FRRMS - ZS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Politologie
Semestr: ZS 2018/2019
Garant předmětu: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Politologie v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Seznámit studenty se základními problémy, pojmy a metodami politologie a s možnostmi analýzy procesu politiky a politického systému.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice: zdroje, východiska, předmět, funkce, instituce, organizace (dotace 2/1)
2.Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie:potřeby, zájmy, vztahy, moc, autorita, distribuce moci (dotace 4/2)
3.Metody a výzkumný proces v politologii (dotace 2/1)
4.Stát a politické strany; občanská společnost a různá sdružení, historické proměny (dotace 2/1)
5.Demokracie (definice, formy, teorie) (dotace 2/1)
6.Nedemokratické režimy (definice, klasifikace) (dotace 2/1)
7.Politické ideologie I (liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, komunismus) (dotace 2/1)
8.Politické ideologie II (nacionalismus, fašismus, nacionální socialismus, environmentalismus, feminismus) (dotace 2/1)
9.Politické jednání a politicky systém -- dva komplementární pojmy, předměty politologie a důsledky jejich koncipování (dotace 4/2)
10.Komunikace v politice: veřejné mínění, vyjednávání, přesvědčování, ovlivňování, manipulace (dotace 2/1)
11.Globalizace a politika: změny v postavení a funkci státu a občanské společnosti (dotace 2/1)
12.Politický systém České republiky, političtí aktéři v České republice; možnosti komparativni politologie (dotace 2/1)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce36 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zkouška (test). Předpokladem zkoušky je udělení zápočtů na základě realizované prezentace ve cvičení.
Zkouška je písemná (nutnost 60 % správných odpovědí). Zkouška vychází ze základní literatury a přednášek.
Zkoušku mohou absolvovat pouze studentky a studenti, kteří se minimálně 9x za semestr zúčastní cvičení.
 
Metody předmětu: Přednášky, diskuse v rámci seminářů, studium vybraných pramenů, samostatná práce studenta -- esej. Celkový počet hodin 42, z toho 28 hodin přednášek a 14 hodin seminářů.
 
Literatura:
Základní:
DOČEKALOVÁ, P. -- ŠVEC, K. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2940-4.

Studijní plány:
N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Martin Kovanič, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2018.

Typ výstupu: