Sylabus predmetu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky: Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Vojtěch Landa (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Mikeš (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Pospíšilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q01.84
B-EM-MCR
 
1
2
5
 
V. Landa
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
9.00-10.50
Q28
B-EM-SE
 
1
2
1
 
CvičeníKaždý týden
22
Pondělí
11.00-12.50
Q28
B-EM-SE
 
1
2
2
 
M. LahodováCvičení
Každý týden
22
Pondělí
11.00-12.50
Q34
B-EM-MCR
 
1
2
6
 
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
13.00-14.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
9.00-10.50
Q01.84
M. Grochal
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
11.00-12.50
Q44
CvičeníKaždý týden
22
Úterý13.00-14.50
Q46
B-EM-MO
 
1
2
3
 
Cvičení
Každý týden
22
Úterý15.00-16.50Q46
B-EM-MO
 
1
2
4
 
V. Landa
Cvičení
Každý týden
22
Středa
9.00-10.50
Q01.84B-EM-MO
 
1
2
1
 
CvičeníKaždý týden22
Středa
11.00-12.50
Q01.84B-EM-MO
 
1
2
2
 
M. GrochalCvičeníKaždý týden
22
Středa13.00-14.50Q26
B-EM-MCR
 
1
2
4
 
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek7.00-8.50Q01.84
B-EM-MCR
 
1
2
3
 
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek13.00-14.50
Q01.84
B-EM-MO
 
1
2
5
 
M. Grochal
Cvičení
Každý týden22
Pátek9.00-10.50Q01.84B-EM-MCR
 
1
2
1
 
Cvičení
Každý týden22
Pátek
11.00-12.50
Q01.84
B-EM-MCR
 
1
2
2
 
V. Landa
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.Opakování typů přítomných časů

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.
Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.
Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.
Kondicionály.

4.
Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.
Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.
Rozhodování. Krizový management.
b.Určité a neurčité členy.

6.
Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.
efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.
Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

8.
Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.Frázová slovesa. Pasivum.

9.
Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Vyjádření budoucnosti.

10.
Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.
Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.
Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.
Časy určené pro vypravování.

12.Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.
Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.Opakování (dotace 0/0)
 
a.Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Typ výstupu: