Course syllabus PNF - Podnikové finance (PEF - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PNF
Název předmětu česky:
Podnikové finance
Název předmětu anglicky: Business Finance
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Matúš Bozogáň (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (cvičící, zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacitaPoznámka
Pondělí
15.00-16.50
Q48
CvičeníKaždý týden30
 
Úterý
9.00-10.50
Q28
Cvičení
Každý týden30
 
Úterý
13.00-14.50
Q35
Cvičení
Každý týden
30
 
Úterý
15.00-16.50
Q44
A. MartinčičCvičení
Každý týden
30
 
Středa
9.00-10.50
Q01
Přednáška
Každý týden600
 
Středa
11.00-12.50Q44A. MelicharováCvičení
Každý týden
30
 
Středa
13.00-14.50
Q44A. MelicharováCvičení
Každý týden
30
 
Středa
15.00-16.50
Q35
Cvičení
Každý týden
30
 
Čtvrtek
9.00-10.50Q42M. Ševela, A. MartinčičCvičení
Každý týden
30 
Čtvrtek
13.00-14.50Q42
Cvičení
Každý týden
30
 
Čtvrtek15.00-16.50
Q42
M. Ševela, M. Bozogáň, S. Hurná
Cvičení
Každý týden30
 
Čtvrtek
17.00-18.50
Q42
M. Ševela, M. Bozogáň, S. HurnáCvičeníKaždý týden30 
Pátek
7.00-8.50
Q35
Cvičení
Každý týden
30
 
Pátek
9.00-10.50
Q35
M. Bozogáň, S. HurnáCvičení
Každý týden
30
 
Pátek11.00-12.50Q35
Cvičení
Každý týden
0
Cvičení bude pro nedostatek zájemců zavřeno. Přehlaste se prosím do jiného cvičení.
Sobota
13.00-16.50
Q28
Přednáška
Nepravidelně
22
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá základní poznatky o podnikových financí, a to včetně základů finančního řízení a rozhodování. Cílem předmětu je studenty naučit číst a interpretovat podnikové finanční údaje, na jejich základě připravovat podklady pro rozhodování v otázkách podnikových financí. Studenti budou rovněž schopni vyhodnotit a optimalizovat celkovou finanční situaci podniku a její dílčí složky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky podnikových financí (dotace 2/2)
 
a.
Význam finančního řízení pro podnik
b.
Finanční cíle podniku a jejich hierarchie
c.
Pravidla financování

2.
Zdroje informací pro finanční management (dotace 4/2)
 
a.
Majetková struktura a finanční struktura
b.
Výsledek hospodaření, jeho zachycení
c.
Peněžní toky (cash flow) podniku, metody sestavení cash-flow
d.
Externí zdroje

3.
Zdroje a formy financování (dotace 2/2)
 
a.
Pojetí krátkodobého financování; obchodní úvěr
b.
Krátkodobé bankovní úvěry a jejich formy; ostatní zdroje krátkodobého financování

4.
Dlouhodobé financování majetku (dotace 4/2)
 
a.
Odpisy jako interní zdroj financování
b.
Rizikový kapitál
c.Externí zdroje financování; leasingové financování, dotace

5.
Řízení oběžného majetku a likvidity podniku (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika OM a jeho struktury; celková potřeba OM
b.
Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků
c.
Vztah oběžného majetku a likvidity podniku

6.Poměrové ukazatele (dotace 4/6)
 
a.Ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty podniku
b.
Interpretace ukazatelů
c.
Soustavy poměrových ukazatelů

7.
Finanční plánování (dotace 2/0)
 
a.
Cíle a pojetí finančního plánu, finanční kontrola
b.
Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování

8.
Kapitálové plánování a investiční rozhodování (dotace 2/4)
 
a.
Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů
b.
Riziko v investičním rozhodování
c.
Investice podniku do dlouhodobého majetku

9.
Specifické formy financování podniku, financování v jednotlivých životních fází podniku (dotace 2/2)
10.
Zakladatelský rozpočet (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
124 h
příprava na průběžný test44 h0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Průběžné hodnocení studentů na cvičeních je založeno na 2 písemných pracích, ze kterých je možno získat maximálně 50 bodů. Pro udělení zápočtu musí student získat alespoň 25 bodů v součtu z obou prací.

Student musí psát zápočtové práce na cvičení, na kterém je řádně zapsán. Náhradní termíny písemných prací (pro studenty omluvené v souladu se studijním řádem) se budou konat 1–2 týdny po řádném termínu.

Pokud student nedosáhne alespoň 25 bodů v součtu z dílčích písemných prací, může se zúčastnit maximálně dvou souhrnných opravných písemných prací. Termíny opravných zápočtových prací budou na počátku zkouškového období. Opravné zápočtové práce obsahují všechny dílčí okruhy a student pro úspěšné absolvování musí získat minimálně polovinu z celkových 50 bodů. Při úspěšném absolvování opravné písemné práce student získává konečné hodnocení 25 bodů bez ohledu na skutečně dosažený výsledek.

Zkouška z předmětů má písemnou formu, studenti zpravidla zodpovídají otevřené otázky, řeší úvahové a interpretační úlohy, krátké výpočty a obdobná zadání. Ke zkoušce se student přihlašuje prostřednictvím univerzitního informačního systému až po udělení zápočtu.

Na zkoušce může student získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat minimálně polovinu bodů, tj. alespoň 25 bodů. Získá-li student 20–24 bodů, může se zúčastnit doplňující ústní části zkoušky za účelem určení celkového výsledku zkoušky. Pokud student získá 19 a méně bodů, u zkoušky neuspěl.

Výsledné hodnocení předmětu se odvíjí od součtu bodů získaných při zápočtu a bodů dosažených na zkoušce následujícím způsobem: A=100-85, B=85-75, C=74-65, D=64-55, E=54-50.

U studentů kombinované formy studia neprobíhá průběžné hodnocení. Počet bodů získaných na zkouškové písemce se pro účely stanovení výsledného hodnocení zdvojnásobí.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-591-3.
MAREŠ, D. Nové trendy ve financích a ekonomice. 1st vyd. Wolters Kluwer, 2017. 217 s. ISBN 978-80-7552-920-6.
KNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. -- REMEŠ, D. -- ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3rd vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 228 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.

Doporučená:
KRECHOVSKÁ, M. -- HRDÝ, M. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2nd vyd. Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7552-603-8.
BERK, J B. -- DEMARZO, P M. Corporate finance. 1104 s. Pearson series in finance. ISBN 978-0-273-79202-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 2. 2019.

Type of output: