Sylabus předmětu EKVS - Ekonomie veřejného sektoru (FRRMS - LS 2017/2018)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKVS
Název v jazyce výuky: Ekonomie veřejného sektoru
Název česky: Ekonomie veřejného sektoru
Název anglicky: Public Sector Economy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2017/2018
Vyučující: Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Ekonomie veřejného sektoru v AJ a (Mikroekonomie nebo Státní bakalářská zkouška nebo Mikroekonomie v AJ)
 
Zaměření předmětu:
Předmět se zabývá základními otázkami a problémy souvisejícími s existencí, úlohami, fungováním a financováním veřejného sektoru v podmínkách smíšených ekonomik. Největší důraz je kladen na pochopení důvodů pro státní zásahy a schopnost analyzovat jejich dopady, ať už mají podobu regulací, plánování či přímého poskytování zboží a služeb v zájmu uspokojování potřeba občanů a rozvoje společnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie veřejného sektoru (dotace 2/0)
 
a.soukromý a veřejný sektor -- vymezení
b.veřejný zájem, veřejná volba, veřejné finance

2.Tržní selhání a státní zásahy (dotace 10/6)
 
a.externality, veřejné statky, asymetrické informace
b.státní zásahy -- hledání optimálního public-private mixu
c.internalizace, regulace, privatizace a konkurence

3.Veřejná volba (dotace 4/6)
 
a.demokracie a efektivní alokace zdrojů
b.vztah spravedlnosti a efektivnosti

4.Veřejné výdaje (dotace 8/6)
 
a.nerovnost v příjmech a její měření
b.dopady a nástroje zmírňování důchodové disparity -- sociální zabezpečení, financování zdravotnictví a vzdělávání
c.optimalizace a zefektivnění veřejných výdajů -- analýza nákladů a užitků

5.Veřejné příjmy (dotace 4/6)
 
a.úvod do daňové teorie a politiky
b.daňové efekty -- dopad daní
c.daňové systémy, ekonomická a legislativní hlediska jejich výstavby

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat nátroje mikroekonomické analýzy v manažerském rozhodování.
-Schopnost ekonomicky argumentovat zásahy státu v tržním prostředí.
-Schopnost identifikovat rozhodující aspekty rozvoje veřejného sektoru

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     konzultace6 h0 h
     projektová práce28 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h90 h
     příprava prezentace0 h18 h
     zpracování projektů24 h40 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematické znalosti z teorie veřejného sektoru v rozsahu tohoto kursu. Písemná zkouška je složena ze dvou částí. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu. Tato část má charakter testu a její výsledek má 20% váhu v závěrečném hodnocení studenta. V rámci druhé části písemné zkoušky student vypracuje odpověď na dvě zadaná témata z vymezených zkouškových okruhů. Tato druhá část písemné zkoušky má váhu 60 % ve výsledném hodnocení studenta. Do konečného hodnocení studenta je s vahou 20 % započítán také výsledek semestrálního projektu, který je student zpracovává v rámci cvičení. Odevzdání a obhajoba projektu tvoří podmínku k udělení zápočtu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSTIGLITZ, J E.Ekonomie veřejného sektoruPrahaGrada Publishing199780-7169-454-1
ZJACKSON, P M. -- BROWN, C V.Ekonomie veřejného sektoruPrahaEurolex Bohemia200380-86432-09-2
ZA course in public economicsCambridge, UKCambridge University Press20040-521-82877-5
ZMUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVE, P B. a kol.Veřejné finance v teorii a praxiPrahaManagement Press199480-85603-76-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 2. 2018.

Typ výstupu: