Sylabus předmětu HPO1 - Hospodářská politika I (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HPO1
Název předmětu česky:
Hospodářská politika I
Název předmětu anglicky:
Economic Policy I
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: Makroekonomie I
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy hospodářské politiky se zaměřením na oblasti hospodářské politiky utvářené a aplikované na úrovni ústředních orgánů státu, územních celků nebo municipalit. Předmět rozvíjí znalosti získané v mikroekonomii a v makroekonomii. Student by měl porozumět významu hospodářsko-politických opatření a umět dovodit jejich vliv, jak na jednotlivé ekonomické subjekty, tak na ekonomiku nebo její vybrané oblasti.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení hospodářské politiky - vztah teorie a praxe, formování cílů hospodářské politiky, její nositelé, nástroje, meze aj. (dotace 6/3)
2.Makroekonomická hospodářská politika - základní souvislosti intervencí do ekonomiky. (dotace 8/5)
 
a.
Fiskální politika - nástroje FP a jejich použití, státní rozpočet, rozpočtový deficit a jeho řešení, veřejný dluh.
b.Monetární politika - nezávislost centrální banky, režimy MP (cílování inflace), transmisní mechanismy, nástroje MP a jejich použití.
c.
Vnější politika - nástroje VP a jejich použití, platební bilance.

3.
Hospodářská politika v oblasti na rozhraní makroekonomické, mikroekonomické a sociální politiky. (dotace 2/1)
 
a.
Politika podpory zaměstnanosti - tržní selhání na pracovním trhu, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti.

4.Mikroekonomická hospodářská politika (dotace 2/1)
 
a.
Politika ochrany hospodářské soutěže - vymezení relevantního trhu, mikroekonomické aspekty omezování hospodářské soutěže.

5.
Sociální politika (dotace 4/2)
 
a.
Krátké vymezení sociální politiky a její role v ekonomice. Seznámení s typy sociální politiky.
b.
Politika sociálního zabezpečení - systémy sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci.

6.Vybrané typy politik z oblastí významně ovlivňujících ekonomiku. (dotace 4/2)
 
a.
Zdravotní politika - její cíle, nástroje a význam pro ekonomiku.
b.
Vzdělávací politika - její cíle, nástroje a význam pro ekonomiku.

7.
Interdisciplinarita a vzájemné vazby jednotlivých typů hospodářské politiky. Role regionů a souvislosti s nadnárodními celky. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h20 h
příprava na zkoušku
60 h
132 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
0 h
příprava na průběžný test
20 h
0 h
příprava prezentace10 h
0 h
zpracování seminární práce
26 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. U studentů prezenční formy je podmínkou pro účast na zkoušce získání zápočtu.
Zápočet:
Pro dosažení zápočtu je nutno získat minimálně 30 bodů z 50. Body lze získat ze tří aktivit: zápočtové písemky (30 bodů), písemného referátu (10 bodů) a prezentace referátu na cvičení (10 bodů). Při nedostatečné počtu bodů je povolena jedna oprava zápočtové písemky (30 bodů).
Zápočtová písemka obsahuje kombinaci testových a otevřených otázek.

Zkouška:
Má písemnou a ústní část. Z písemné části lze získat maximálně 30 bodů. Minimální počet bodů pro postup k ústní části je 18. Body získané z písemné části (u studentů prezenční formy v součtu s body získanými při zápočtu) se zohledňují ve výsledném hodnocení zkoušky. U ústní části si student losuje otázku (případně ještě jednu, pokud je první neuspokojivě zodpovězena), další otázku mu pokládá zkoušející.
Pokud student nezíská minimální požadovaný počet bodů z písemné části nebo nezodpoví uspokojivě otázky u ústní části, musí zkoušku opakovat. K dispozici jsou dva opravné termíny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUŠKOVÁ, J. Hospodářská politika I: úvodní kurz. 1. vyd. 136 s. ISBN 978-80-7375-747-2.

Doporučená:
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. a kol. Economic policy: theory and practice. Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6.
KLIKOVÁ, C. -- KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2012. 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4.
SLANÝ, A. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H. Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3.
TOMEŠ, Z. a kol. Hospodářská politika: 1900-2007. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 10. 2017.

Typ výstupu: