Sylabus predmetu DENDL - Dendrologie s ekologií lesních dřevin (LDF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDL
Název předmětu česky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název předmětu anglicky:
Dendrology and Ecology of Forest Trees
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty poznávat jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury. Posoudit a chápat dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím. Umět ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství, tvorbě krajiny, rekultivacích aj.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie (dotace 6/9)
 
a.
Obsah, vývoj a význam lesnické dendrologie
b.Taxonomie jehličnatých a listnatých dřevin
c.Ekologické vztahy dřevin (v lesních porostech)
d.
Cvičení: 1) Úvod, morfologie dřevin, 2)Jehličnany - čel. Pinaceae, 3) čel. Cupresaceae, Taxodiaceae,

2.
Základy fytogeografie (dotace 6/9)
 
a.
Chorologie, původní arály dřevin, migrace
b.
Vegetatační zóny( od boreální z. až po tropické deštné lesy)
c.
Výšková vegetační stupňovitost
d.
Cvičení 4)Fagaceae, Oleaceae, Ulmaceae,Betulaceae, test. 5)Tiliaceae, Ulmaceae, Aceraceae, Juglandaceae, Tamaricaceae, Eleagnaceae, Magnoliaceae, Vitaceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, 6)excursion to botanical garden MENDELU - morfological marks

3.Dřeviny Evropy a České republiky (dotace 8/12)
 
a.
Vývoj druhové skladby dřevin v postgleciálním období
b.
Introdukce dřevin - stromovité druhy a jejich potenciální využití v lesnictví a krajinářství v ČR (4 hod)
c.Význam dřevin, vliv člověka na dřeviny, zákonem chráněné druhu dřevin
d.
Cvičení 7)Salicaceae, Solanaceae, Rutaceae, Ericaceae, Bignoniaceae. Scrophulariaceae, Buxaceae, 8) Hammamelidaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Caprifoliaceae, Philadelphaceae, Rhamnaceae, 9) excursion in Lužánky park - conifers, 10) Rosaceae - Prunoidae, Pomoidae, Spireoidae, Rosoidae, Araliaceae.

4.
Systematický přehled a rozšíření lesnicky významných dřevin v různých geografických regionech světa (dotace 8/12)
 
a.
Rody: Picea, Pinus, Abies
b.Různé významné jehličnany
c.Různé významné listnáče 1
Různé významné listnáče 2
d.
Cvičení: 11) Cornaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Staphylleaceae, Hippocastanaceae, Saxifragaceae, test. 12)Fabaceae, Caesalpiniaceae, Platanaceae, Moraceae + seminární práce (Seminar - oral presentation of seminar works). 13) Consultation and repeat. 14) Zápočet (practical credit)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h24 h
cvičení
32 h
0 h
seminář
3 h4 h
práce v terénu
3 h
0 h
odborná exkurze
16 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
0 h
příprava na zkoušku
25 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h62 h
příprava na průběžný test
4 h
0 h
příprava prezentace
3 h
10 h
zpracování seminární práce
2 h
10 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Woody plants of the Czech Republic. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-87154-45-8.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
KOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol. Dendrologie: cvičení 1. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-619-0.

Doporučená:
MADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KOBLÍŽEK, J. -- BUČEK, A. Červený seznam vzácných a ohrožených dřevin ČR. In DRESLEROVÁ, J. -- PACKOVÁ, P. Ohrožené dřeviny České republiky. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 103--115. ISBN 978-80-87154-02-1.
MADĚRA, P. -- PEJCHAL, M. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- DRESLEROVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. -- MIKITA, T. -- LIČKA, D. -- ČUPA, P. Výjimečné stromy a ostatní dendrologické zajímavosti Biosferické rezervace Dolní Morava. 1. vyd. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav: Biosferická rezervace Dolní Morava, o.p.s.,, 2007. 68 s. ISBN 978-80-239-8814-7.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. -- KOVANDA, M. Květena České republiky. 2. vyd. 557 s. ISBN 80-200-0643-5.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. Květena České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2003. 540 s. ISBN 80-200-1089-0.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. Květena České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2003. 542 s. ISBN 80-200-1090-4.
SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 529 s. ISBN 80-200-0384-3.
SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 568 s. ISBN 80-200-0590-0.
SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 770 s. ISBN 80-200-0306-1.
SLAVÍK, B. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 767 s. ISBN 80-200-1161-7.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 97 s. ISBN 80-7157-162-8.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Angiospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 119 s. ISBN 80-7157-169-5.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.
KRÜSSMANN, G. Evropské dřeviny: příručka pro přátele přírody. 1. vyd. Praha: SZN, 1978. 186 s. Lesnictví, myslivost a vodní hosp.
KRÜSSMANN, G. Handbuch der Laubgehölze 1-3. Berlin, Hamburg: Paul Parey, 1978. 1400 s. ISBN 3-489-62222-7.
KRÜSSMANN, G. Handbuch der Nadelgehölze. Berlin, Hamburg: Paul Parey, 1972. 366 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2017.

Typ výstupu: