Course syllabus EKLES - Ekologie lesa (LDF - ZS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Ekologie lesa
Semestr: ZS 2017/2018
Garant předmětu: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Obecná botanika nebo Lesnická botanika speciální nebo Lesnická pedologie nebo Bioklimatologie
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Poznání struktury, procesů a fungování (provozu) přírodních a obhospodařovaných lesů, ekosystémová analýza v holistickém pojetí, hierarchie a chování systémů, hodnocení ekologických dopadů lidské činnosti na lesní ekosystémy, hodnocení biotických interakcí a trofických vztahů, primární a sekundární produkce, biodiverzity, stresového chování, principů ekologické stability a krajinných a globálních aspektů ochrany lesa. Prohloubení schopnosti analytického přístupu k hodnocení informací a schopností syntetického hodnocení získaných informací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekologie lesa (dotace 4/4)
2.Vliv prostředí na les - klima (dotace 2/2)
3.Vliv prostředí na les - půda (dotace 2/2)
4.Koloběh vody v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
5.Primární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
6.Sekundární produkce v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
7.Biodiverzita v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
8.Biogeochemické koloběhy v lesních ekosystémech (dotace 2/2)
9.Teorie stresu a ekologická stabilita lesních ekosystémů (dotace 2/2)
10.Ekologické základy přírodě blízkého obhospodařování lesních ekosystémů (dotace 2/2)
11.Lesní ekosystémy v globálním kontextu (dotace 2/2)
12.Exkurse - ukázka metod používaných při studiu prostředí lesního ekosystému (dotace 0/16)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení24 h0 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h32 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
ekologie
 
Ukončení předmětu:
Povinná účast na cvičeních a hlavních cvičeních
Zápočtové testy (10 minut, 80% úspěšnost)
Závěrečná písemná (3 otázky, 60 minut) a ústní zkouška (15 minut)
 
Metody předmětu: Formou přednášek (2 hod. týdně), cvičení (2 hod. týdně) a exkurzí (16 hod.)
 
Literatura:
Základní:
SUCHOMEL, J. -- KULHAVÝ, J. -- ZEJDA, J. -- PLESNÍK, J. -- MENŠÍK, L. Ekologie lesních ekosystémů. http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka1/inovace_stazeni: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 166 s.
KULHAVÝ, J. et al. Ekologie lesa: doplňkový učební text. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 220 s. ISBN 80-7157-718-9.
KULHAVÝ, J. et al. Ekologie lesa II. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 221 s. ISBN 80-7157-984-X.
KULHAVÝ, J. et al. Ekologie lesa III. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 114 s. ISBN 978-80-7375-355-9.
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. Ekologie. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7509-182-6.
LAŠTŮVKA, Z. -- KREJČOVÁ, P. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 184 s.
BEGON, M. et al. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1st vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.

Doporučená:
KLIMO, E. et al. Lesnická ekologie. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1994. 167 s. ISBN 80-7157-499-62001.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1st vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s.
RUNNING, S. -- WARING, R. Forest Ecosystems - Analysis at Multiple Scales. New York: Academic Press, 1998. 370 s.
ZLATNÍK, A. Základy ekologie. Praha: SZN, 1973. 281 s.
ODUM, E. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977. 733 s.
CHAPIN, F S. Principles of terrestrial ecosystem ecology. ISBN 9781441995049. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10499340.
BARNES, B V. et al. Forest ecology. 4th vyd. New York: Wiley, 774 s. ISBN 0-471-30822-6.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. (přednášející, zkoušející)
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Valtera, Ph.D. (cvičící)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Type of output: