Course syllabus ST1 - Statistika (PEF - ZS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: ST1
Název v jazyce výuky: Statistika
Název česky: Statistika
Název anglicky: Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Terézia Bobošová (cvičící)
Ing. Michaela Staňková (cvičící)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Jaroslava Vavrová (cvičící)
Výchozí předměty: Matematika I
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, základních znalostí z teorie pravděpodobnosti, základy statistické indukce (intervalové odhady, testy).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 8/8)
 
a.Úvod do statistiky, statistická terminologie , statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění
b.Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability

2.Základy pravděpodobnosti (dotace 10/12)
 
a.Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice
b.Opakované pokusy nezávislé a závislé
c.Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota
d.Charakteristiky náhodných veličin
e.Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin

3.Základy statistické indukce (dotace 10/8)
 
a.Rozdělení pravděpodobnosti některých statistik a funkcí
b.Základní a výběrový soubor, náhodný výběr
c.Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů
d.Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů
e.Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování
f.Základní parametrické a neparametrické testy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Popis a charakteristika statistických vlastností jednorozměrného souboru
-Student dokáže využívat grafické prostředky k interpretaci dat
-Student je schopen testovat statistické hypotézy a aplikovat výsledky na praxi
-student umí počítat statistické charakteristiky, interpretovat výsledky s aplikací na data.
-Studenti umí pracovat s pravděpodobnostmi jevů a využít znalost teorie pravděpodobnosti a rozdělení v induktivní statistice.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení24 h0 h
     konzultace4 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku96 h131 h
     příprava na průběžný test10 h21 h
     zpracování projektů6 h0 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zápis na zkoušku je nutné získání malého zápočtu. Zápočet studenti získají za včas odevzdaný a cvičícím uznaný písemný projekt a písemný test (max. 40 bodů). Celkem musí student obdržet alespoň 20 bodů z testu pro získání zápočtu. Pro možnost napsání testu jsou dva termíny. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná zkouška u PC trvá 50 minut. Studenti, kteří získají u testu alespoň 50% bodů jdou k ústní části zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- SEGER, J.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing200380-86419-52-5
ZBLAŠKOVÁ, V. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MOLL, I. -- STŘELEC, L.Statistika IBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-286-6
DHINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- NOVÁK, I.Analýza dat v manažerském rozhodováníPrahaGrada199980-7169-255-7
DMAREK, L. et al.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 7. 2017.

Type of output: