Course syllabus RRMPS - Manažerská psychologie (FRRMS - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRMPS
Název předmětu česky: Manažerská psychologie
Název předmětu anglicky: Managerial Psychology
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Petra Hovězáková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s teoretickou výbavou manažera a s psychologickými poznatky
využitelnými v práci manažera, řídícího pracovníka, podnikatele. Osvojit si konkrétní dovednosti a sociální kompetence vedoucího pracovníka.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní manažerské dovednosti (dotace 12/6)
 
a.
Sociální komunikace, výcvik argumentace
b.Strategie řešení konfliktů
c.
Typologie osobnosti pro manažery

2.
Týmy, týmová práce (dotace 8/4)
 
a.
Týmové role a jejich určení
b.
Individuální a skupinové řešení problémů
c.
Výcvik skupinového řešení problémů (Nasa game)

3.
Zákony psychologie prodeje (dotace 4/2)
 
a.
Význam zákonů psychologie prodeje
b.
10 zákonů psychologie prodeje
c.
Aplikace zákonů psychologie prodeje

4.
Asertivita (dotace 4/2)
 
a.Asertivní schopnosti
b.
Zákony asertivity
c.
Asertivní techniky

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení
14 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
0 h
příprava na zkoušku40 h45 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
24 h
zpracování protokolů10 h0 h
zpracování seminární práce
14 h25 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičeních (80 %), písemná seminární práce, zkouška formou písemného testu.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 344 s. ISBN 978-80-247-9836-3.
ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. 1st vyd. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6.
ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy?. 1st vyd. Praha: Management Press, 1996. 257 s. ISBN 80-85943-12-3.

Doporučená:
KHELEROVÁ, V. Komunikační dovednosti manažera. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 144 s. ISBN 80-7169-223-9.
Pavlíčková Helena : Manažerská psychologie, KEY Publishing, Ostrava 2008, ISBN 978-80-87071-79-3

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Type of output: