Course syllabus RRVZ - Veřejné zakázky (FRRMS - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRVZ
Název předmětu česky:
Veřejné zakázky
Název předmětu anglicky:
Public Procurement
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav projektového řízení (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Mgr. Martina Cirbusová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je orientován na pochopení problematiky zadávání veřejných zakázek. Cílem předmětu je objasnit zadávání veřejných zakázek v běžných podmínkách veřejných zadavatelů jakož i současné trendy zadávání veřejných zakázek. Předmět je zaměřen na vysvětlení přístupů k zadávání veřejných zakázek a způsobů, jak se organizují zdroje potřebné pro efektivní zadávání veřejných zakázek. Studenti se seznámí s problematikou současného zadávání veřejných zakázek v kontextu národní a evropské legislativy.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky veřejných zakázek (dotace 3/0)
 
a.
Zkušenosti studentů se zadáváním veřejných zakázek (diskuse)
b.
Obecný pohled na problematiku - účel, prostředí, důsledky (diskuse)

2.Základy zadávání veřejných zakázek (dotace 3/0)
 
a.
Historie - 1. republika ÷ současnost
b.
Současné legislativní prostředí
c.
Obecné zásady zadávání veřejných zakázek

3.
Základní principy zadávání veřejných zakázek (dotace 6/0)
 
a.
Obecný postup zadání veřejné zakázky
b.
Druhy zadávacích řízení - základní charakteristika
c.
Druhy a režimy veřejných zakázek - základní charakteristika

4.
Kategorie zadavatelů (dotace 3/0)
5.
Zadávací řízení (dotace 9/3)
 
a.Úkony zadavatele
b.
Zadávací podmínky
c.
Účast v zadávacím řízení
d.
Průběh jednotlivých druhů zadávacích řízení dle druhů a režimů veřejných zakázek

6.
Hodnocení veřejných zakázek (dotace 6/2)
 
a.Hodnocení kvalifikace
b.Ekonomická výhodnost
c.
Kritéria hodnocení
d.
Metody vyhodnocení

7.
Elektronizace zadávání veřejných zakázek (dotace 6/1)
 
a.Elektronické zadávání veřejných zakázek
b.
Centralizované zadávání veřejných zakázek
c.
Informační systém o veřejných zakázkách

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
36 h0 h
cvičení
6 h
0 h
příprava na zkoušku
42 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
0 h
zpracování seminární práce
20 h
0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn odevzdáním a schválením seminární práce. Získání zápočtu je nutné pro přihlášení na závěrečnou zkoušku. Předmět se ukončuje písemnou zkouškou, která bude obsahovat jak testové, tak otevřené otázky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BOVIS, C. EU public procurement law. 2nd vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. 521 s. Elgar European law. ISBN 978-0-85793-841-1.
DELMON, J. Public-private partnership projects in infrastructure: an essential guide for policy makers. 1st vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 244 s. ISBN 978-0-521-15228-0.
JURČÍK, R. Collaborative Defence Procurement in the European Union and in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment. 1st vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013, s. 70. ISBN 978-80-87106-64-8.
PAVEL, J. Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha: Oeconomia, 2007. ISBN 978-80-245-1260-0.
PAVEL, J. -- VÍTEK, L. -- OCHRANA, F. Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: GRADA, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PAVEL, J. Veřejné zakázky v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009. 105 s. ISBN 978-80-86729-47-3.
POMAZALOVÁ, N. Aspekty zpracování souhrnné specifikace veřejné zakázky. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 82 s. ISBN 978-80-7375-882-0.
POREMSKÁ, M. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 175 s. ISBN 978-80-7357-760-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Type of output: