Sylabus předmětu EKVS - Ekonomie veřejného sektoru (FRRMS - ZS 2017/2018)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Ekonomie veřejného sektoru
Semestr: ZS 2017/2018
Garant předmětu: Ing. Michele Dorée, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Ekonomie veřejného sektoru v AJ a (Mikroekonomie nebo Státní bakalářská zkouška nebo Mikroekonomie v AJ)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět se zabývá základními otázkami a problémy souvisejícími s existencí, úlohami, fungováním a financováním veřejného sektoru v podmínkách smíšených ekonomik. Největší důraz je kladen na pochopení důvodů pro státní zásahy a schopnost analyzovat jejich dopady, ať už mají podobu regulací, plánování či přímého poskytování zboží a služeb v zájmu uspokojování potřeba občanů a rozvoje společnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie veřejného sektoru (dotace 2/0)
 
a.soukromý a veřejný sektor -- vymezení
b.veřejný zájem, veřejná volba, veřejné finance

2.Tržní selhání a státní zásahy (dotace 10/6)
 
a.externality, veřejné statky, asymetrické informace
b.státní zásahy -- hledání optimálního public-private mixu
c.internalizace, regulace, privatizace a konkurence

3.Veřejná volba (dotace 4/6)
 
a.demokracie a efektivní alokace zdrojů
b.vztah spravedlnosti a efektivnosti

4.Veřejné výdaje (dotace 8/6)
 
a.nerovnost v příjmech a její měření
b.dopady a nástroje zmírňování důchodové disparity -- sociální zabezpečení, financování zdravotnictví a vzdělávání
c.optimalizace a zefektivnění veřejných výdajů -- analýza nákladů a užitků

5.Veřejné příjmy (dotace 4/6)
 
a.úvod do daňové teorie a politiky
b.daňové efekty -- dopad daní
c.daňové systémy, ekonomická a legislativní hlediska jejich výstavby

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     konzultace6 h0 h
     projektová práce28 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h90 h
     příprava prezentace0 h18 h
     zpracování projektů24 h40 h
Celkem168 h168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematické znalosti z teorie veřejného sektoru v rozsahu tohoto kursu. Písemná zkouška je složena ze dvou částí. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu. Tato část má charakter testu a její výsledek má 20% váhu v závěrečném hodnocení studenta. V rámci druhé části písemné zkoušky student vypracuje odpověď na dvě zadaná témata z vymezených zkouškových okruhů. Tato druhá část písemné zkoušky má váhu 60 % ve výsledném hodnocení studenta. Do konečného hodnocení studenta je s vahou 20 % započítán také výsledek semestrálního projektu, který je student zpracovává v rámci cvičení. Odevzdání a obhajoba projektu tvoří podmínku k udělení zápočtu.
 
Metody předmětu: Předmět je členěn na přednášky a cvičení. Přednášky jsou zaměřeny na objasnění teoretických východisek existence, fungování a financování veřejného sektoru. Ve cvičeních student zpracovává semestrální práci, kde aplikuje získané znalosti z ekonomické teorie veřejného sektoru. Semestrální práce studentů jsou orientovány na tvorbu, respektive hodnocení projektů z oblasti veřejného sektoru.
 
Literatura:
Základní:
STIGLITZ, J E. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.
JACKSON, P M. -- BROWN, C V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. Ekonomie. ISBN 80-86432-09-2.
A course in public economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 413 s. ISBN 0-521-82877-5.
MUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVE, P B. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.

Studijní plány:
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Michele Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Typ výstupu: