Course syllabus ZBL - Obecná botanika (LDF - ZS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Obecná botanika
Semestr: ZS 2017/2018
Garant předmětu: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Obecná dendrologie
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Předmět Obecná botanika je přípravná disciplína s teoretickým zaměřením. Navazuje na znalosti studentů z biologie a připravuje posluchače na řešení úloh v následných lesnických odborných disciplínách i v praxi. Znalosti, které posluchači získají, uplatní v plném rozsahu v návazných předmětech jako botanika, dendrologie, užitkové rostliny subtropů a tropů, ochrana přírody, ekologie, ekosystémy subtropů a tropů aj. Posluchači získají znalosti a dovednosti k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů buňky, pletiv, orgánů a celistvých rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů. Poznají proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze, porozumí regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.úvod do biologie (dotace 1/1)
2.Viry a prokaryota (dotace 1/0)
 
a.viry
b.prokaryota

3.Buněčná biologie (dotace 2/2)
 
a.buněčná teorie
b.buněčná stěna
c.biomembránové struktury
d.cytoplasma

4.Rostlinná pletiva (dotace 1/3)
 
a.charakteristika a rozdělení pletiv
b.pletiva krycí
c.pletiva vodivá
d.meristémy

5.organologie (dotace 4/6)
 
a.úvod do rostlinné organologie
b.kořen
c.stonek
d.list
e.květ, plod, květenství, rozmnožování rostlin

6.Genetika (dotace 1/0)
7.fyziologie rostlin (dotace 3/0)
 
a.vodní provoz rostlin
b.fotosyntéza
c.dýchání
d.minerální výživa
e.fytohormony

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava prezentace10 h
Celkem112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
zápočet - povinná účast na cvičení (80% docházka)
- 2 testy v průběhu výuky (celkem 20 bodů,nutno získat bodů 12)
- závěrečný praktický test (poznávání pletiv, orgánů - nutná 80% znalost)
zkouška - písemná zkouška ze 4 okruhů:
1/ Obecné biologické problémy (Definice biologie, Biologické disciplíny, Charakteristika živých organismů, Biologické úrovně organizace, základní principy taxonomie, vývojové třídění, třídění rostlin dle různých přístupů - Raunkier, DuRietz.., Evoluce rostlin, Charakteristika a rozmnožování virů, Prokaryota, Sinice)
2/ Rostlinná buňka, rostlinná pletiva
3/ Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod)
4/ Fyziologie rostlin (vodní režim, fotosyntéza, dýchání, minerální výživa, fytohormony), genetika - principy vnitřní paměti, jádro buňky, jaderné dělení, mitóza, meióza, základní genetické pojmy
 
Metody předmětu: Předmět se dělí na přednášky a cvičení, přičemž přednášky většinou předchází cvičení. V přednáškách je problematika teoreticky vysvětlena, ve cvičení studenti prakticky a samostatně (většinou s pomocí mikroskopu) procvičí problematiku probíranou v přednáškách.
 
Literatura:
Základní:
ROSYPAL, S. Nový přehled biologie. Scientia, 2003.
NOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 1st vyd. Praha: Powerprint, 2008. 327 s. ISBN 978-80-904011-1-2.
PROCHÁZKA, S. et al. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3rd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1st vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.

Doporučená:
SOLOMON, E P. -- BERG, L R. -- MARTIN, D W. Biology. 7th vyd. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2004. 1108 s. ISBN 0-534-49276-2.
KLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K. Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 72 s. ISBN 80-7157-340-X.

Studijní plány:
B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Type of output: