Course syllabus RRASA - Aplikovaná statistika v AJ (FRRMS - LS 2016/2017)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRASA
Název předmětu česky:
Aplikovaná statistika v AJ
Název předmětu anglicky:
Applied Statistics in English
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.
Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.
Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.
Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.
Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.
Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.
Základní pojmy statistické závislosti
d.
Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.
Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.
Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.
Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.
Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.
Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.
Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
28 h
zpracování protokolů28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání 4 individuálně zadaných příkladů a 2 průběžných testů v trvání 60-ti minut a zaměřených na příklady a teorii. Body ze samostatných prací a testů slouží k výpočtu výsledné známky. Požaduje se 50% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill, 869 s. ISBN 0-07-121492-5.
GUJARATI, D N. Basic econometrics. 4th vyd. Boston: McGraw Hill, 2003. 1002 s. ISBN 0-07-112342-3.
ADAMEC, V. Applied statistics: statistics I : descriptive statistics : linear regression and correlation : categorical data : time series : statistical indices. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 119 s. ISBN 978-80-7375-455-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2016.

Type of output: