Course syllabus PCDS - Počítačová podpora projektování (LDF - LS 2016/2017)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PCDS
Název předmětu česky: Počítačová podpora projektování
Název předmětu anglicky: Computer Aided Design
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení se základy projekčních prací pro konstrukce v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Tvorba výkresové dokumentace. (dotace 0/2)
2.
Seznámení s metodám kreslení na programovém vybavení AutoCad 2010 (dotace 0/2)
3.
Zvládnutí základních kreslících nástrojů a možností modifikací. (dotace 0/2)
4.
Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/2)
 
a.
1. dílčí zadání: Výkres detailu součástky

5.Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/2)
 
a.
2. dílčí zadání: Výkres detailu okna

6.
Práce v modelovém prostoru (dotace 0/2)
7.
Tvorby výkresu (dotace 0/2)
 
a.3. dílčí zadání: Tvorby půdorysu 1.část

8.
Práce s textem (dotace 0/2)
 
a.
4. dílčí zadání: Tvorby půdorysu 2.část

9.
Práce s rozvržením (dotace 0/0)
 
a.
5. dílčí zadání: Výkres řezu

10.
Práce na samostatném dílčím zadání 1.část (dotace 0/0)
11.
Práce na samostatném dílčím zadání 2.část (dotace 0/0)
12.
Možnosti tisku (dotace 0/0)
 
a.6. dílčí zadání: Výkres pohledů

13.Sdílení dat mezi AutoCADem dalšími aplikacemi (dotace 0/2)
14.Ukončení předmětu a odevzdání prací (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
30 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
20 h
zpracování projektů34 h
54 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování šesti konkrétních výkresů stavebních objektů a konstrukčních detailů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2006. 285 s. ISBN 80-251-1210-1.
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 4. 2017.

Type of output: