Sylabus predmetu LBOTS - Lesnická botanika speciální (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Lesnická botanika speciální
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Lesnická botanika obecná
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání cca 350 druhů stanovištně významných cévnatých rostlin a mechorostů včetně 60, které jsou pro posluchače zcela závazné. Znalost ekologických nároků nejdůležitějších lesních rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich význam v ekosystémech. (dotace 0/0)
 
a.Bakterie, sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
b.Řasovky a říše hub, včetně lišejníků, jejich rozšíření, ekologie a význam
c.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
d.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin
e.Stanovištně významné kapraďorosty a semenné rostliny

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze32 h4 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení2 h20 h
     příprava na průběžný test10 h14 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe0 h2 h
     zpracování seminární práce10 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtového testu, při kterém musí posluchač prokázat praktickou znalost cca 320 druhů cévnatých rostlin. Dále musí prokázat přiměřené znalosti v průběžných testech na semestrálních cvičeních. Požadovaná účast na semestrálních cvičeních je 100 %, účast na hlavních cvičeních je povinná. K zápočtu musí každý posluchač odevzdat seminární práci (floristický soupis z vybraného území) a 10 herbářových položek cévnatých rostlin z vybraného území.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Metody předmětu: Týdenní dotace předmětu je 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení. Po skončení semestrálních cvičení následují 4 dny hlavních cvičení. V semestrálních cvičeních se posluchači seznamují s praktickými ukázkami vybraných zástupců nižších i vyšších rostlin, hub, lišejníků a mechorostů. Podle fotografií v prezentacích a na obrazových tabulích se učí prakticky poznávat stanovištně významné druhy rostlin (cca 320 druhů). Jarní druhy jsou demonstrovány v čerstvém stavu. Hlavní cvičení slouží k praktickému poznávání lesních rostlin v terénu a také k posouzení ekologických nároků jednotlivých druhů.
 
Literatura:
Základní:
HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, , 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 690 s.
HROUDA, L. -- CHRTEK, J. -- KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 928 s. ISBN 80-200-0836-5.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 7. 2016.

Typ výstupu: