Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období: ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 39 14 N-KI Krajinné inženýrství
Jazyk výuky:
Čeština

Charakteristika studijního programu (profil studijního programu)

Cílem studia je připravit odborníky ovládající problematiku cíleného rozvoje krajiny a krajinného plánování ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny, odpadovému hospodářství, rekreačnímu využívání krajiny, ochrany přírody a krajiny, péče o půdní systémy, genofond a chráněná území a jejich management, hodnocení vlivů antropogenní činnosti na krajinu, managementu územních systémů ekologické stability, vodního hospodářství, tvorbu krajinotvorných děl, rekultivace a revitalizace prostředí.