Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma: prezenční

Název předmětu SZ:Zdaňování a auditing
Garant:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Prerekvizity:
(AUD | NOW(AUD)) & (UZN | NOW(UZN)) & (SEZ | NOW(SEZ))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Zdaňování a auditing pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština     
     


1.
Podstata a funkce auditu
obecná podstata auditu, funkce a význam auditu účetní závěrky, základní principy, kterými se řídí provádění auditu, právní úprava auditorské profese v České republice, vymezení subjektů a podmínek, za kterých musí být účetní závěrka ověřena auditorem, etické principy činnosti auditora, perspektivy auditorské profese.
2.
Druhy auditorských služeb
jejich vymezení a využití v podmínkách tržní ekonomiky, podstata ověřovacích zakázek, auditorské standardy, auditorské riziko, jeho členění, vztah auditorského rizika a významnosti, důkazní informace, jejich druhy a metody jejich získávání, využití statistických a nestatistických metod výběru v auditu.
3.Plánování a průběh auditu účetní závěrky
posouzení rizika a stanovení podmínek zakázky, předběžné analytické postupy, výběr auditního týmu, porozumění činnosti klienta a jeho vnitřním kontrolám a účetnímu systému, auditorské testy (testy spolehlivosti kontrol a testy správnosti), vyhodnocení nesprávností a shrnutí auditu.
4.
Závěr auditu a výstupy činnosti auditora
posouzení událostí po datu účetní závěrky, význam zásady nepřetržitého trvání účetní jednotky v auditu, ověřování odhadů, zpráva auditora, dopis vedení účetní jednotky, prohlášení vedení účetní jednotky, audit výroční zprávy, výroky auditora, jakožto stěžejní část zprávy auditora, dokumentace auditora (auditorský spis), uživatelé zprávy auditora.
5.Účetnictví neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 410/2009 Sb.
základní znaky státních neziskových organizací, jejich typy, právní úprava účetnictví, centrální systém účetních informací státu, konsolidovaná účetní závěrka státu. Dlouhodobý majetek, uspořádací účty technického zhodnocení, fondy, transfery, klíčování nákladů, účetní závěrka. Specifické účetní případy (účtování dlouhodobého majetku, dotací, transferů, fondů, podmíněných pohledávek, podmíněných závazků, opravných položek a rezerv).
6.
Účetnictví neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb.
základní znaky nestátních nevýdělečních organizací, jejich typy, právní úprava účetnictví, vícezdrojové financování. Účetní závěrka, klíčování nákladů, výjimka vedení jednoduchého účetnictví, audit účetní závěrky. Specifické účetní případy (účtování dlouhodobého majetku, dotací, kurzových rozdílů, darů, členských příspěvků, opravných položek a rezerv).
7.
Přímé daně u neziskových organizací
daň z příjmů – předmět daně z příjmů u neziskových organizací, úprava výsledku hospodaření na daňový základ, položky odčitatelné od základu daně, položky snižující základ daně, slevy na dani, lhůty pro podání daňového přiznání, placení daně, daňová úspora. Uplatňování majetkových daní u neziskových subjektů – silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí.
8.
Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací
osoby povinné k dani, plátci daně, identifikované osoby, plnění zahrnovaná a nezahrnovaná do obratu u územně samosprávných celků, osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet, zdanitelná plnění u neziskových subjektů, nárok na odpočet daně v plné výši, nárok na odpočet v poměrné výši, uplatnění nároku na odpočet v krácené výši, režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění, daňové přiznání, souhrnné hlášení.
9.
Spotřební daně
principy výběru spotřebních daní, základní terminologie, předmět spotřebních daní, daňové sklady a režim podmíněného osvobození uvedení výrobku do volného oběhu, osvobození a vznik daňové povinnosti ke spotřební dani, důvody, dopady a stav uplatňování spotřebních daní v Evropské unii.
10.
Plátci spotřebních daní a jejich registrace
sazby spotřebních daní, kalkulace a vracení spotřebních daní, dodání výrobků v rámci Evropské unie a ve vztahu s třetími zeměmi, značení výrobků podléhajících spotřební dani, mechanismus vracení spotřebních daní, správa spotřebních daní.
11.
Ekologické daně (energetické daně)
důvody zavedení ekologických daní, základní prvky konstrukce ekologických daní, předmět ekologických daní, plátci ekologických daní, povinnost přiznat a zaplatit ekologickou daň, osvobození od ekologických daní, základ ekologických daní a jejich sazby, postup kalkulace ekologických daní.
12.
Mechanismus výběru ekologických daní
druhy vystavovaných dokladů, správci ekologických daní, zdaňovací období, splatnost ekologických daní, daňové přiznání a jeho druhy, nárok na vrácení ekologických daní, důvody, dopady a aplikace ekologických daní v Evropské unii.