Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma: prezenční

Název předmětu SZ:
Účetnictví a daně
Garant:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Prerekvizity:
žádné

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Účetnictví a daně pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština
     
Angličtina     


1.Účetní závěrka podniků
obsah, druhy, harmonogram účetní závěrky, vzájemné vazby mezi jednotlivými součástmi účetní závěrky, výroční zpráva. Mezitímní účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka – postup při konsolidaci, metody a etapy konsolidace. Ověření, schválení a zveřejnění účetní závěrky.
2.
Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek
technické zhodnocení majetku, opravy a udržování, rezerva na opravy hmotného majetku, specifika zahraničního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu, cesse leasingu u nájemce, finanční majetek – metody přecenění finančního majetku k rozvahovému dni, příjmy z držby a prodeje finančního majetku, umořovací řízení u cenných papírů; finanční deriváty – členění, změny reálné hodnoty u derivátů, jiné cenné papíry.
3.
Zúčtovací vztahy
členění a oceňování pohledávek a závazků, způsoby zajištění úhrady pohledávek, opravné položky k pohledávkám a odpisy pohledávek, způsoby převodu pohledávek, další operace s pohledávkami, polhůtní neuhrazené závazky, dobropisy a reklamace, účtování směnek, postupy při přepočtu cizí měny v okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu účetní závěrky, dopady změn kurzů cizích měn.
4.
Odložená daňová povinnost
důvody jejího vzniku, jednotlivé tituly vedoucí k účtování odložené daně a způsoby účtování v prvním roce a dalších letech, metody výpočtu odložené daně z příjmů.
5.Specifické postupy v účetnictví podnikatelů
specifické postupy v účetnictví veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, družstva a v účetnictví individuálního podnikatele. Zásoby vlastní výroby – vymezení, oceňování, metody účtování, inventarizace. Specifika účtování zásob v zemědělské výrobě.
6.
Operace s obchodním závodem
prodej obchodního závodu, pacht obchodního závodu, vklad obchodního závodu (vždy z pohledu obou zúčastněných subjektů). Přeměny obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti). Likvidace obchodních společností a družstev, fáze procesu likvidace, účetní povinnosti, likvidační zůstatek. Úpadek u dlužníka a způsoby jeho řešení (konkurz, reorganizace, oddlužení).
7.
Harmonizace účetnictví v Evropě a ve světě
mezinárodní standardy účetního výkaznictví, struktura IFRS, koncepční rámec IFRS, prezentace účetní závěrky, účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, události po rozvahovém dni, první přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
8.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v systému IFRS
pozemky, budovy a zařízení; pořízení, oceňování, opotřebení, vyřazení, zveřejnění, dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, nehmotná aktiva, investice do nemovitostí, snížení hodnoty aktiv. Leasingy.
9.
Rozpoznávání, oceňování a vykazování výnosů
z prodeje zboží, služeb, ze smluv o zhotovení; rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, zaměstnanecké požitky, vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory, dopady změn měnových kursů, výpůjční náklady v systému IFRS.
10.Historie daní
vývoj daňové teorie, současný stav daňových teorií, členění daní, hlediska členění daní, aplikace členění daní.
11.
Funkce daní
fiskální funkce daní, redistribuční funkce daní, stabilizační funkce daní, další přístupy k funkcím daní, fiskální federalismus, daňové stimuly.
12.
Daňové principy
obecný přístup k principům daní, daňová efektivnost, administrativní náklady, daňová spravedlnost, ostatní aspekty principů daní.
13.
Dopady daňové politiky
charakteristika daňové incidence, nadměrné daňové břemeno, administrativní náklady zdanění, faktory determinující daňovou incidenci, možnosti měření daňové incidence.
14.Daňové úniky
definice daňového úniku, charakteristika a členění daňových úniků, teoretické aspekty související s daňovými úniky, teorie cla.
15.
Teorie vybraných aspektů jednotlivých druhů daní
teorie a praxe majetkových, důchodových a spotřebních daní.
16.
Vymezení základních pojmů správy daní
vymezení základních legislativních zkratek tj. řádné daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení, daň a poradce; vymezení základních zásad daňového řízení; místní příslušnost správce daně včetně vysvětlení významu atrakce; způsoby jednání daňového subjektu před správcem daně včetně vysvětlení významu tzv. odborného konzultanta; způsoby doručování písemností v daňovém řízení; význam lhůt; legislativní úprava lhůt pro stanovení daně a pro placení daně; orgány Finanční a Celní správy ČR.
17.
Daňové řízení a postupy
formy podání daňových subjektů u správce daně; obligatorní náležitosti rozhodnutí vydávaných v daňovém řízení; význam protokolu a úředního záznamu; daňový spis, nahlížení do spisu; zpoplatňování úkonů v daňovém řízení správními poplatky; legislativní předpoklady pro prolomení principu mlčenlivosti úřední osoby při správě daní; registrační povinnost daňového subjektu u správce daně; řízení o závazném posouzení; vyhledávací činnost správce daně; vysvětlení; místní šetření.
18.
Vyměřovací řízení
vymezení zdaňovacích období dle jednotlivých druhů daní; lhůty pro podání řádných daňových tvrzení; opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování; dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování; postup k odstranění pochybností; postup správce daně při vyměření daně v případě, kdy daňový subjekt nepodá daňové tvrzení ani na výzvu správce daně.
19.
Daňová kontrola
postup správce daně při zahájení, v průběhu a při ukončení daňové kontroly; vymezení práv a povinností daňového subjektu v průběhu daňové kontroly; dokazování; specifika při provádění daňových kontrol u daňových poradců a advokátů; způsoby stanovení daně; stížnost na postup správce daně. Trestní právo daňové.
20.
Opravné a dozorčí prostředky
vymezení jednotlivých typů řádných opravných prostředků, mimořádného opravného prostředku a dozorčích prostředků; význam autoremedury a částečné autoremedury v daňovém řízení; úloha finančních úřadů, Odvolacího finančního ředitelství příp. GFŘ při uplatnění řádných opravných prostředků v daňovém řízení; stížnost; vymezení legislativních předpokladů pro uplatnění žalob, příp. kasačních a ústavních stížností, proti rozhodnutím vydaným v daňovém řízení; význam a vliv judikatury Nejvyššího správního soudu na daňové řízení.
21.
Placení a evidence daní
evidence daní správcem daně; způsoby placení daně; pořadí úhrady daně; posečkání a splátkování; vymezení rozdílu mezi daňovým přeplatkem a vratitelným daňovým přeplatkem; daňový nedoplatek; způsoby zajištění daně; legislativní předpoklady pro prominutí daně; význam sankcí v daňovém řízení; druhy sankcí ukládaných podle jednotlivých ustanovení daňového řádu.
22.
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
vznik dvojího zdanění, typy dvojího zdanění, důvody uzavírání smluv, typy smluv, historie a současnost smluv, struktura smluv, modelová smlouva OECD, metody zamezení dvojího zdanění.
23.
Zdaňování příjmů rezidentů a nerezidentů
pravidla zdaňování příjmů rezidentů a nerezidentů dle modelové smlouvy OECD a zákona o daních z příjmů, skutečný vlastník příjmů a zprostředkovatel, zdroj příjmu, metody zamezení dvojího zdanění v podmínkách ČR.
24.Daňová harmonizace v EU
definice a typy daňové konkurence a harmonizace, škodlivá daňová konkurence, vývoj harmonizačního procesu, směrnice, harmonizace přímého zdanění, harmonizace nepřímého zdanění.