Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma: prezenční

Název předmětu SZ:Obchodní právo
Garant:
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Prerekvizity:
(KOP | NOW(KOP)) & (SEP | NOW(SEP) | MOP | NOW(MOP)) & (SVP | NOW(SVP))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Obchodní právo pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština
     
     


1.
Základní pojmy smluvního práva
smlouva, příloha a dodatek smlouvy, smluvní strany, uzavření smlouvy, oprávnění a povinnosti, obsah smluv a forma smlouvy.
2.
Zajištění smluvních závazků
funkce, druhy zajištění z hlediska vzniku, zástavní právo, zadržovací právo, ručení, přistoupení k závazku, smluvní pokuta, narovnání a novace závazku.
3.Zánik smluvních závazků
zánik smluvních závazků dvoustrannými úkony, zánik závazku jednostrannými úkony, zánik smluv na základě právní události, splnění jako standardní způsob zániku smluv jeho náležitosti.
4.
Občanskoprávní smlouvy
výčet a charakter občanskoprávních smluv, uznání dluhu, forma, podstatné smluvní náležitosti, odpovědnost za vady podle občanského zákoníku, smluvní typy.
5.
Spotřebitelské smlouvy, soukromoprávní ochrana spotřebitele
právní úprava, pojem spotřebitelské smlouvy, nepřípustná smluvní ujednání, smlouvy sjednané na dálku, smlouvy uzavřené mimo provozní prostory, nejčastěji používané typy spotřebitelských smluv.
6.Obchodně právní smlouvy
druhy obchodních závazků, charakter obchodně právních smluv, uznání, forma, obsah, odpovědnost za vady podle obchodního zákoníku, specifické formy zajištění a zániku obchodních závazků.
7.
Hlavní smluvní typy obchodních smluv
práva a povinnosti stran – účastníků smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo, bankovní smlouvy, komisionářská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouvy přepravní).
8.
Založení a vznik obchodní společnosti
rozhodnuti o výběru formy podnikání, úkony při založení, funkce obchodního rejstříku, odpovědnost zakladatelů za přijaté závazky před vznikem společnosti.
9.
Zrušení a zánik obchodních společností
zrušení úkonem orgánu společnosti, likvidátor a jeho zákonné povinnosti, zrušení společnosti rozhodnutím soudu, likvidace společnosti a výmaz z obchodního rejstříku.
10.Orgány obchodních společností
právní postavení orgánů, jednání jménem společnosti, ustavení orgánu společnosti, pravomoci orgánu, právní následky překročení pravomoci jednajícího orgánu, odpovědnost osob jednajících jako orgány společnosti.
11.
Osobní společnosti
právní úprava, vnitřní předpisy, práva a povinnosti společníků a členů (vznik, orgány, vztahy mezi společníky, zánik).
12.
Kapitálové společnosti
právní úprava, vnitřní předpisy, práva a povinnosti společníků a členů. (vznik, orgány, vztahy mezi společníky, zánik, vypořádání jmění společnosti).
13.
Další právní formy podnikání
družstva, sdružení bez právní subjektivity, sdružení právnických osob, tiché společenství.
14.
Evropská akciová společnost
právní úprava, vztah práva EU a národního práva (ČR), vznik a založení společnosti, monistický a dualistický systém orgánů, účast zaměstnanců na řízení společnosti (směrnice Rady EU).
15.
Další subjekty evropského společenského práva
Evropské družstvo a Evropské zájmové hospodářské sdružení.
16.
Přeměny společností a přeshraniční fúze
právní úprava normami EU, transpozice do českého práva, projekt fúze, Zjednodušená přeshraniční fúze, vlivu zaměstnanců nástupnické společnosti při přeshraniční fúzi Zápis přeshraniční fúze a její účinky.