Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma: prezenční

Název předmětu SZ:Management zdravotnických zařízení
Garant:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Garantující pracoviště:Ústav managementu (PEF)
Prerekvizity:(FZZ | NOW(FZZ)) & (MZZ | NOW(MZZ)) & (SOZ | NOW(SOZ))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Management zdravotnických zařízení pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština
     
Angličtina
     


1.Zdravotnický systém
obecná charakteristika zdravotnického systému, popis jeho prvků s obecnou charakteristikou jejich úlohy v systému.
2.
Zdravotnický systém v České republice
specifikace českého zdravotnického systému, jeho transformace po roce 1989, aktuální problémy systému českého zdravotnictví.
3.Modely zdravotnických systémů
specifikace konkrétního modelu, jeho výhody a nevýhody, příklady jeho aplikace a případných modifikací.
4.
Financování zdravotnictví
modely financování, systém veřejného zdravotního pojištění, objemy prostředků, formy čerpání.
5.
Legislativní rámec zdravotnictví
mezinárodní dokumenty, ústavní zákony, organizace zdravotní péče, komora – profesní samospráva, zdravotnické právo.
6.
Odpovědnost a etika ve zdravotnictví
lege artis, kriminalizace lékařské profese, komunikace s pacientem, etické normy ve zdravotnictví, odpovědnost veřejnoprávní, soukromoprávní, povinnost mlčenlivosti, zdravotnická archivace a dokumentace.
7.
Lidské zdroje ve zdravotnictví
personální management, pracovníci ve zdravotnictví, práva a povinnosti pracovníků ve zdravotnictví, odměňování.
8.Dodavatelsko-odběratelské vztahy ve zdravotnictví
veřejné zakázky, materiálně-technické zajištění chodu nemocnic.
9.
Specifika financování zdravotnických zařízení
základní principy financování zdravotnické péče, veřejné zdravotní pojištění, oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnické zařízení jako systém.
10.
Řízení nákladů zdravotnických zařízení
předpoklady pro kvalitní finanční řízení a controlling; náklady a jejich dekompozice na zdroje, kalkulace nákladů, kalkulace nákladů metodou nákladových služeb, kalkulace podle aktivit; rozpočet; řízení nákupu.
11.Řízení výnosů zdravotnických zařízení
systém úhrady zdravotní péče v ČR, sytém DRG, úhradová vyhláška, dotace jako finanční zdroj.
12.
Využití informačních systémů zdravotnických zařízení pro finanční řízení
typy používaných systémů, operativní informační systémy (ERP, NIS, KIS, LIS, logistika, HRM, lékárna), analytické informační systémy (Business Intelligence v řízení).