Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Název předmětu SZ:
Hospodářská politika
Garant:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující pracoviště:
Prerekvizity:
(HPO | NOW(HPO)) & (MA2 | NOW(MA2)) & (VF2 | NOW(VF2))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Hospodářská politika pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština
     
     


1.
Rovnováha na trhu zboží a služeb v dlouhém období
produkční funkce, neoklasická teorie rozdělování důchodu, keynesiánská spotřební funkce, model mezičasové volby, hypotéza životního cyklu, hypotéza permanentního důchodu, funkce investic, Tobinovo q, trh zapůjčitelných fondů v uzavřené ekonomice.
2.
Peníze, trh peněz a inflace
peněžní zůstatky a poptávka po penězích, tvorba peněz a peněžní zásoba, rovnováha na trhu peněz a transmisní mechanismus, kvantitativní teorie peněz, neutralita peněz, určení cenové hladiny, Fisherova rovnice, inflace a inflační očekávání.
3.
Rovnováha otevřené ekonomiky v dlouhém období
rovnováha platební bilance, trh zapůjčitelných fondů v otevřené ekonomice, nominální a reálný měnový kurz, devizový trh, determinace nominálního měnového kurzu, teorie parity kupní síly.
4.Dlouhodobý ekonomický růst
determinanty ekonomického růstu, neoklasický model ekonomického růstu (Solowův model), investiční funkce, intenzivní produkční funkce, stálý stav a míra úspor, zlaté pravidlo akumulace kapitálu, růst populace, exogenní technologický pokrok, teorie endogenního růstu.
5.Model IS-LM
keynesiánský kříž a křivka IS, rovnováha na trhu peněz a křivka LM, rovnováha ekonomiky v krátkém období a model IS-LM, fiskální a monetární politika v uzavřené ekonomice.
6.
Model IS-LM-BP
trh zboží a křivka IS v otevřené ekonomice, platební bilance a křivka BP, rovnováha otevřené ekonomiky, Mundell-Flemingův model, monetární a fiskální politika v režimu fixního a plovoucího měnového kurzu.
7.
Model AS-AD
agregátní poptávka, klasická křivka agregátní nabídky, keynesiánská křivka agregátní nabídky (extrémní případ), model strnulých mezd, Friedmanův model mylného vnímání cenové hladiny zaměstnanci, model nedokonalých informací, monetární cykly, reálné cykly, teorie reálného hospodářského cyklu.
8.
Vztah mezi inflací a nezaměstnaností: Phillipsova křivka
trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti, původní Phillipsova křivka, Phillipsova křivka s cenovou inflací, Okunův zákon a poptávková inflace, Phillipsova křivka rozšířená o inflační očekávání, nákladová inflace.
9.
Postavení a úloha státu v soudobé tržní ekonomice
vymezení hospodářské politiky, cíle a nástroje hospodářské politiky, hospodářská politika a efektivnost ekonomického systému, mikroekonomická hospodářská politika, regulace ekonomických aktivit, makroekonomická hospodářská politika, vládní selhání, zásady pro provádění hospodářské politiky.
10.
Teoretické zdroje hospodářské politiky
základní přístupy k hospodářské politice, předkeynesovská hospodářská politika „klasický“ model, důsledky Velké hospodářské krize, keynesovská hospodářská politika, monetaristický přístup k hospodářské politice, přínos nové klasické makroekonomie a nové keynesovské ekonomie pro hospodářskou politiku.
11.
Koordinace ekonomických aktivit
důvody a podstata koordinace ekonomických aktivit, ekonomické plánování, centrální a indikativní plánování, tržní ekonomika, vymezení kapitalismu, hierarchie a komple-mentarita institucí, rozdíly kapitalistických ekonomik.
12.
Stabilizační politika
vymezení stabilizační politiky, diskreční stabilizační politika a politika jemného ladění, důvody kolísání výstupu ekonomiky, charakter kolísání ekonomické aktivity, samoregulační schopnosti ekonomiky, přínosy a rizika stabilizační politiky, stabilizační politika založená na pravidlech.
13.
Monetární politika
vymezení monetární politiky, cíle a nástroje monetární politiky, transmisní mechanismy monetární politiky, monetární politika s exogenní nabídkou peněz, problémy spojené s kontrolou peněžní nabídky, monetární politika s endogenní nabídkou peněz, vliv změny oficiální úrokové míry na ekonomickou aktivitu, omezení monetární politiky, režimy monetární politiky.
14.
Fiskální politika
vymezení fiskální politiky, cíle fiskální politiky, rozpočtová a fiskální politika, automatické stabilizátory a diskreční opatření, využití pravidel při realizaci fiskální politiky, vliv fiskální politiky na změnu agregátní poptávky, velikost multiplikátoru fiskální politiky, odlišnosti vlivu dočasné a trvalé změny daňových sazeb, vliv fiskální politiky na investiční výdaje firem, problém deficitu státního rozpočtu, důsledky veřejného dluhu.
15.
Vnější hospodářská politika
vymezení vnější hospodářské politiky, liberalizace vnějších ekonomických vztahů vs. protekcionismus, monetární politika v podmínkách pevného a plovoucího měnového kurzu, možnosti vlivu monetární politiky na výši měnového kurzu, fiskální politika v podmínkách pevného a plovoucího měnového kurzu, úloha monetární a fiskální politiky při zajištění vnitřní a vnější rovnováhy ekonomiky.
16.
Prorůstová hospodářská politika
determinanty ekonomického růstu, vládní aktivity podporující ekonomický růst, vládní činnosti překážející růstu ekonomiky.
17.
Veřejné statky a externality
charakteristika čistých veřejných a soukromých statků, klubové statky, poptávka po veřejném statku, způsoby zabezpečování veřejných statků a komplikace spojené s jejich poskytováním; definice, dělení a důsledky externalit, způsoby řešení externalit, rozdíly mezi emisním limitem, emisní daní a emisními povolenkami, Evropský systém emisních povolenek.
18.
Teorie veřejné volby
rozdíl mezi soukromými mechanismy a veřejnými mechanismy alokace zdrojů, charakteristika politického trhu a jeho aktéři, politický cyklus, středový volič, hlasovací pravidla ve veřejné volbě, Arrowovův teorém, hlasovací paradox, logrolling, dobývání renty.
19.
Veřejný sektor
charakteristika, struktura a funkce veřejného sektoru, faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru, efektivnost veřejného sektoru, faktory ovlivňující efektivnost ve veřejném sektoru, metody měření a zvyšování efektivnosti ve veřejném sektoru.
20.
Financování školství
charakteristika vzdělávacího systému v ČR z pohledu zřizovatelů a zdrojů financování jednotlivých složek systému, financování regionálního školství, rozdíly ve financování veřejných a soukromých/církevních škol, systémy financování vysokých škol v ČR a ve světě.
21.
Financování zdravotnictví
důvody poskytování zdravotní péče veřejným sektorem, specifika financování zdravotnických služeb, způsoby financování zdravotnických služeb a zdravotnických zařízení, spoluúčast pacientů při financování zdravotní péče, porovnání modelů financování zdravotní péče v ČR a ve světě, problémy zdravotnictví v ČR.
22.
Financování důchodových systémů
možnosti financování důchodových systémů, klasifikace penzijních systémů podle Světové banky a mezinárodní srovnání vybraných penzijních systémů, aktuální trendy v úpravách penzijních systémů, příčiny krize důchodových systémů v Evropě, finanční stabilita českého penzijního systému.