Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma: prezenční

Název předmětu SZ:Finanční regulace
Garant:
Garantující pracoviště:Ústav financí (PEF)
Prerekvizity:
(FP | NOW(FP)) & (FRP | NOW(FRP)) & (RFT | NOW(RFT))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Finanční regulace pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština
     
     


1.
Finanční management a cíle podniku
úloha finančního manažera a finančního řízení firmy, finance a cíle podniku, provozní a investiční financování, finanční plánování, typy finančních plánů, kapitálové potřeba podniku, faktor času ve finančním rozhodování a plánování.
2.
Strategické a taktické financování
dlouhodobé investiční rozhodování, investiční proces, investiční projekt, metody hodnocení investic, vliv inflace a rizika, financování investic, finanční řízení investičního projektu, taktické financování, životní cyklus podniku, transformace podniku.
3.
Řízení pohledávek a krátkodobé financování
role pohledávek ve financování, výnosový cyklus, dodavatelský úvěr, platební podmínky, efektivnost řízení pohledávek, nástroje krátkodobého financování, komparace dopadů a rizik jednotlivých nástrojů.
4.
Řízení zásob a hotovosti
úloha zásob, modely optimalizace zásob, vliv nejistoty, další způsoby zajištění zásob, efektivita řízení zásob, peníze a likvidita, peněžní fondy a toky, plánování likvidity, modely řízení hotovosti, proces řízení kurzových rizik ve firmě.
5.
Důsledky tržních selhání a důvody pro finanční regulaci a dohled
důsledky asymetrických informací, zneužití trhů, zneužití dominantního postavení na trzích, dopady na hlavní oboru finanční regulace a dohledu, argumenty proti regulaci.
6.
Základní principy dohledu nad evropským finančním trhem a politika finanční regulace USA
integrovaný a sektorový přístup dohledu nad finančním trhem, indikátory včasného varování na makroekonomické úrovni, finanční světová architektura (EU a USA).
7.Finanční nestabilita a makroobezřetnostní dohled
Evropská rada pro systémová rizika, definice a důvody finanční nestability, indikátory a nástroje makroobezřetnostního dohledu v ČR, EU a USA.
8.
Principy a mechanismy bankovní unie při řešení finanční nestability
finanční nestabilita, bankovní unie, Evropská centrální banka, jednotný mechanismus dohledu (SSM), jednotný mechanismu řešení krizí (SRM), systémy pojištění vkladů (DGSD).
9.Systémy pojištění vkladů v EU a proces jejich harmonizace
vklad, způsobilý vklad, pojištěný vklad, kompenzační funkce pojištění, harmonizovaný limit pojištění, příspěvek do systémů pojištění vkladů, výplata náhrady pojištěného vkladu, zákonné systémy pojištění vkladů, smluvní systémy pojištění vkladů, financování systémů pojištění vkladů.
10.Regulace trhu spotřebitelského úvěru v EU a ČR
spotřebitelský úvěr, spotřebitel, zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, poskytovatel spotřebitelského úvěru, zákon o spotřebitelském úvěru, Směrnice CDD, Směrnice MCD, registr oprávněných osob, regulace vstupu do odvětví spotřebitelského úvěru, požadavky na výkon činnosti zprostředkovatelů a poskytovatelů.
11.Regulace jednotného pojistného trhu v EU
etapy vývoje regulace pojišťovnictví, směrnice S II, implementace S II, úloha orgánu EIOPA, směrnice IDD, dohody o horizontální spolupráci, zásady evropského pojistného smluvního práva.
12.
Regulace kapitálových trhů v EU a ČR
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, národní regulace kapitálového trhu, pravidla pro kolektivní investování, penzijní fondy, přípustná aktiva a investiční limity.
13.
Požadavky na zveřejňování informací na finančních trzích a funkce ratingů
požadavky na zveřejňování informací a reporting, důsledky neveřejných (insider) informací na finančních trzích, regulace zveřejňování informací, role ratingových agentur a jejich regulace, možnosti a způsoby kvantitativní analýzy informací na finančních trzích.
14.Právo finančního trhu
podnikání na kapitálovém trhu, manipulace s trhem, ochrana před zneužitím informací, transparentnost nástrojů.
15.Ochrana kapitálového trhu
akcie, vytěsnění minoritních akcionářů, smlouvy týkající se cenných papírů a dalších finančních instrumentů, ochrana spotřebitele na finančním trhu, finanční arbitr.
16.
Mezinárodní ochrana investic
devizová regulace, práva a povinnosti subjektů, smlouvy o ochraně investic, mezinárodní rozhodčí soudy.