Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Název předmětu SZ:
Finanční management podniku
Garant:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Garantující pracoviště:
Prerekvizity:
(HVP | NOW(HVP)) & (OCP | NOW(OCP)) & (CON | NOW(CON))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Finanční management podniku pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština          


1.
Moderní metody měření výkonnosti podniku
diskontované cash flow, tržní přidaná hodnota, Excess Return, Total Shareholder Return, ekonomická přidaná hodnota, Shareholder Value Added, Cash Flow Return on Investment, zhodnocení a možnosti využití ukazatelů výkonnosti podniku.
2.
Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost podniku
tržby, finanční výkonnost, náklady kapitálu, generátory hodnoty, pyramidové soustavy ukazatelů.
3.
Strategické investiční rozhodování
plán investic, odpisová politika, hodnocení efektivnosti investic, optimální doba obnovy, strategické spojování podniků.
4.
Měření výkonnosti podniku v klíčových oblastech
měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhu (konkurence, měření spokojenosti); měření výkonnosti interních procesů (inovační a provozní proces, poprodejní servis a služby), měření výkonnosti v oblasti učení se a růstu (měření zaměstnaneckých cílů, věrnost, spokojenost, produktivita a rekvalifikace zaměstnanců).
5.Balanced Scorecard
podstata přístupu BSC, problematika zavedení BSC, ukazatelový systém BSC, možnosti využití BSC pro řízení výkonnosti podniku, měření podnikové strategie, řízení podnikové strategie.
6.
Postup při oceňování podniku
strategická analýza, analýza finančního zdraví podniku, rozdělení aktiv, aktiva provozně potřebná, aktiva provozně nepotřebná, provozně nutný investovaný kapitál.
7.
Generátory hodnoty
analýza a prognóza generátorů hodnoty, finanční plán pro ocenění podniku, specifika finančního plánu pro ocenění podniku.
8.
Diskontní míra pro ocenění podniku
diskontní míra podle kategorií hledané hodnoty, metody stanovení diskontní míry, kapitálová struktura podniku při ocenění, iterační postup vyladění kapitálové struktury.
9.
Ocenění podniku na základě analýzy výnosů
metody diskontovaného cash-flow, metoda kapitalizovaných čistých výnosů, kombinované výnosové metody, metoda ekonomické přidané hodnoty.
10.Ocenění podniku založené na analýze trhu
přímé ocenění z dat kapitálového trhu, ocenění metodou tržního porovnání, nedostatky metod založených na analýze trhu, metody založené na analýze trhu vs. výnosové metody ocenění podniku, diskonty a prémie při ocenění podniku.
11.
Ocenění podniku založené na analýze majetku
likvidační hodnota, ocenění majetku za předpokladu pokračování podniku, ocenění jednotlivých složek majetku, cizí kapitál při ocenění podniku, substanční hodnota
12.Controlling jako systém doplňující řízení podniku
vymezení controllingu, základní koncepce controllingu, cíle a funkce controllingu, úkoly controllingu, začlenění controllingu do organizační struktury.
13.
Operativní controlling
úkoly operativního controllingu, roční plánování, části ročního plánu, organizační rámec plánování, vazby dílčích plánů, plnění plánu podle nákladových druhů, vlivy na odchylky, nápravná opatření k plnění cílů.
14.
Strategický controlling
nutnost a specifika strategického controllingu, nástroje plánování, plánovací proces, konkretizace strategií, informační zabezpečení manažerů, řízení nápravných opatření, vývoj nástrojů strategického controllingu.
15.
Controlling v podnikové praxi
zavádění a budování controllingu, typy charakterizující stav vývoje controllingu, kontext a účinnost controllingu, pracovní pozice controllera.