Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 39 02 C-II Engineering Informatics
Field of study:
C-II-CAI Automation Control and Informatics
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Inženýrská informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 86 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 18 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
RTExam
6
Management SkillsExam
4
Optimization MethodsExam
5
SWI1Software Engineering I
Exam
4
SI
Exam
5
TPJTheory of Programming LanguagesExam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
TGR
Graph Theory
Exam5
ISP
Information Systems (Designing)
Exam6
DISKMasters Thesis Seminar - Cybernetics
Fulfillment of requirements
2
SWI2
Software Engineering II
Exam4
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
VASComputability and ComplexityExam5
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements
8
TEAU
Technical auditExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
SZZFinal State ExamFinal exam0
IPI
Innovative Network and Security Technologies
Exam
6
ISAC
IS/ICT
Exam
4
DPKMaster Thesis CybeneticsFulfillment of requirements
10
 
Groups of courses for the entire plan
Doporučené předměty - magisterské informatické obory
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 18 crd.)
AMPAgile Methods of Programming
Fulfillment of requirements
4
VUI2Artificial Intelligence IIExam
6
PS2
Computer Networks II
Exam
6
KAS
Data Compression and Cryptology
Exam
6
DBS2
Database Systems II
Exam
6
ENC-DA
Digital Asistents
Exam
4
TGR
Graph Theory
Exam5
LIS
Information Systems and Process Modelling Laboratory
Exam5
NIM
Instrumental of Integrated ManagementExam6
MUCManagerial AccountingExam
6
PPR
Parallel Programming
Fulfillment of requirements
4
UPZ1
Recognized Professional Course from Study Stay 1
Fulfillment of requirements
999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements999
UPZ3Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4
Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5
Fulfillment of requirements999
TITheoretical InformaticsExam6
LVR
Virtual Reality LaboratoryFulfillment of requirements5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Automatizované systémy řízení,
  • okruh Inženýrská informatika a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky