Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N 39 02 C-II Engineering Informatics
Field of study: C-II-CAI Automation Control and Informatics
Form of study: full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Inženýrská informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 86 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 18 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
RTControl TechnologyExam6
MEManagement SkillsExam4
OMOptimization MethodsExam5
SWI1Software Engineering IExam4
SISystem EngineeringExam5
TPJTheory of Programming LanguagesExam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
TGRGraph TheoryExam5
ISPInformation Systems (Designing)Exam6
DISKMasters Thesis Seminar - CyberneticsFulfillment of requirements2
SWI2Software Engineering IIExam4
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
VASComputability and ComplexityExam5
PRX2Managed Practical TrainingFulfillment of requirements8
TEAUTechnical auditExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SZZFinal State ExamFinal exam0
IPIInnovation Course for the IT SpecialistsExam6
ISACIS/ICTExam4
DPKMaster Thesis CybeneticsFulfillment of requirements10
 
Groups of courses for the entire plan
Doporučené předměty - magisterské informatické obory
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 18 crd.)
AMPAgile Methods of ProgrammingFulfillment of requirements4
VUI2Artificial Intelligence IIExam6
PS2Computer Networks IIExam6
KASData Compression and CryptologyExam6
DBS2Database Systems IIExam6
TGRGraph TheoryExam5
LISInformation Systems and Process Modelling LaboratoryExam5
NIMInstrumental of Integrated ManagementExam6
MUCManagerial AccountingExam6
PPRParallel ProgrammingFulfillment of requirements4
UPZ1Recognized Professional Course from Study Stay 1Fulfillment of requirements999
UPZ2Recognized Professional Course from Study Stay 2Fulfillment of requirements999
UPZ3Recognized Professional Course from Study Stay 3Fulfillment of requirements999
UPZ4Recognized Professional Course from Study Stay 4Fulfillment of requirements999
UPZ5Recognized Professional Course from Study Stay 5Fulfillment of requirements999
TITheoretical InformaticsExam6
LVRVirtual Reality LaboratoryFulfillment of requirements4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Automatizované systémy řízení,
  • okruh Inženýrská informatika a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky