Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 62 02 C-EPA Economic policy and administration
Field of study:
C-EPA-UAD Accounting and Taxes
Form of study: full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem oboru Účetnictví a daně získá absolvent hluboké znalosti z oblasti složitých účetních operací včetně účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností, znalosti mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Student oboru je také podrobně seznámen s problematikou procesu správy daní. Absolvent oboru je schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky. Absolventi oboru jsou také seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi a s jejich efektivním využitím při všech činnostech.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích. Další uplatnění absolventů je na účetních a finančních pozicích v neziskových organizacích a ve státní správě.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Účetnictví a daně musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 100 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 5 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
Banking IIExam5
EKM2
Exam
5
HPO
Exam
4
MUCExam6
MI2Microeconomics II
Exam
6
POSTransformations business corporations
Exam
5
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
FU2Financial Accounting II focusing on V4 countriesExam6
DETHistory of Economic TheoriesExam4
MA2
Intermediate Macroeconomics
Exam
5
DIS
Masters Thesis Seminar
Fulfillment of requirements2
VF2
Public Finance II
Exam5
SD
Tax Administration
Exam
5
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
MZDAC
International Taxation
Exam
5
SZHP
State Exam in Economic Policy
Exam
0
DPR
Tax TheoryExam5
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 A group of required courses
SZZ
Final State Exam
Final exam
0
HVP
Firm Performance Assessment
Exam
5
ISF
Information Systems of Financial Institutions
Fulfillment of requirements
4
MUS
International Accounting StandardsExam5
PRX2
Managed Practical TrainingFulfillment of requirements8
DP2
Master Thesis
Fulfillment of requirements10
 
Groups of courses for the entire plan
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 5 crd.)
UFO
Accounting of Financial Institutions
Exam
5
MMFZInternational Monetary and Financial RelationsExam5
MUS2
Mezinárodní účetní standardy II
Exam5
UPZ1Recognized Professional Course from Study Stay 1
Fulfillment of requirements
999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements
999
UPZ3
Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4
Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements
999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5Fulfillment of requirements
999
PCE
Transfer Pricing
Exam
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
  • okruh Účetnictví a daně (FU2 + MUC + SD + MZDAC) a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky