Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Odbor: N-HPS-FIM Finance a investiční management
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Finance a investiční management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 96 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
BA2Bankovnictví IIskúška5
EKM2Ekonometrie IIskúška5
KTKapitálové trhyskúška5
MUCManažerské účetnictvískúška6
MI2Mikroekonomie IIskúška6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
MA2Makroekonomie IIskúška5
MFIMezinárodní financeskúška5
VF2Veřejné finance IIskúška5
DETVývoj ekonomického myšlenískúška4
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
HPOHospodářská politika IIskúška4
MMFZMezinárodní měnové a finanční vztahyskúška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
TEIATeorie měnové integrace v AJskúška6
UFOÚčetnictví finančních institucískúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
MISACPortfolio management v AJskúška5
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
SZHPStátní zkouška z hospodářské politikyskúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
FANFinanční analýza podnikuskúška5
FPFinanční právoskúška4
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4skúška6
HVPHodnocení výkonnosti podnikuskúška5
ISFInformační systémy finančních institucízápočet4
OCPOceňování podnikuskúška5
EBC-PYTProgramovací jazyk Pythonzápočet5
STMStrategický managementskúška5
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
  • okruh Finance a investiční management (KT + BA2 + MMFZ + MISAC) a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky