Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N 62 02 C-EPA Economic policy and administration
Field of study:
C-EPA-FIM Finance and Investment Management
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Finance a investiční management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 96 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
BA2Banking IIExam
5
KTExam5
EKM2Exam
5
MUCManagerial AccountingExam
6
Exam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
DET
History of Economic Theories
Exam
4
MA2Intermediate MacroeconomicsExam
5
MFI
International Finance
Exam
5
DIS
Masters Thesis Seminar
Fulfillment of requirements
2
VF2
Public Finance IIExam5
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
UFO
Accounting of Financial Institutions
Exam
5
HPO
Economic Policy II
Exam
4
MMFZ
International Monetary and Financial RelationsExam5
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements8
TEIA
Theory of Economic and Monetary Integration
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
SZZ
Final State Exam
Final exam
0
DP2
Master Thesis
Fulfillment of requirements
10
MISAC
Portfolio management
Exam
5
SZHP
State Exam in Economic Policy
Exam0
 
Groups of courses for the entire plan
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 8 crd.)
OCP
Business Valuation
Exam
5
FU2Financial Accounting II focusing on V4 countriesExam6
FAN
Financial Analysis
Exam
5
FP
Financial Law
Exam
4
HVP
Firm Performance Assessment
Exam5
ISFInformation Systems of Financial InstitutionsFulfillment of requirements
4
EBC-PYTPython Programming LanguageFulfillment of requirements5
UPZ1
Recognized Professional Course from Study Stay 1
Fulfillment of requirements
999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements
999
UPZ3
Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements
999
UPZ5Recognized Professional Course from Study Stay 5Fulfillment of requirements
999
STM
Strategic ManagementExam
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
  • okruh Finance a investiční management (KT + BA2 + MMFZ + MISAC) a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky