Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N 62 02 C-EPA Economic policy and administration
Field of study: C-EPA-FIM Finance and Investment Management
Form of study: full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Finance a investiční management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 96 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
BA2Banking IIExam5
KTCapital MarketsExam5
EKM2Econometrics IIExam5
MUCManagerial AccountingExam6
MI2Microeconomics IIExam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
DETHistory of Economic TheoriesExam4
MA2Intermediate MacroeconomicsExam5
MFIInternational FinanceExam5
DISMasters Thesis SeminarFulfillment of requirements2
VF2Public Finance IIExam5
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
UFOAccounting of Financial InstitutionsExam5
HPOEconomic Policy IIExam4
MMFZInternational Monetary and Financial RelationsExam5
PRX2Managed Practical TrainingFulfillment of requirements8
TEIATheory of Economic and Monetary IntegrationExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SZZFinal State ExamFinal exam0
PITInnovation Management and InvestmentExam5
DP2Master ThesisFulfillment of requirements10
MISACPortfolio managementExam5
SZHPState Exam in Economic PolicyExam0
 
Groups of courses for the entire plan
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 8 crd.)
OCPBusiness ValuationExam5
FU2Financial Accounting II focusing on V4 countriesExam6
FANFinancial AnalysisExam5
FPFinancial LawExam4
HVPFirm Performance AssessmentExam5
ISFInformation Systems of Financial InstitutionsFulfillment of requirements4
EBC-PYTPython Programming LanguageFulfillment of requirements5
UPZ1Recognized Professional Course from Study Stay 1Fulfillment of requirements999
UPZ2Recognized Professional Course from Study Stay 2Fulfillment of requirements999
UPZ3Recognized Professional Course from Study Stay 3Fulfillment of requirements999
UPZ4Recognized Professional Course from Study Stay 4Fulfillment of requirements999
UPZ5Recognized Professional Course from Study Stay 5Fulfillment of requirements999
STMStrategic ManagementExam5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Hospodářská politika (Hospodářská politika 2 + Makroekonomie 2 + Veřejné finance 2),
  • okruh Finance a investiční management (KT + BA2 + MMFZ + MISAC) a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky