Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 62 09 C-SE System engineering and informatics
Field of study:
C-SE-EI Economic informatics
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomická informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
Information Systems (Designing)
Exam
6
SWI1Software Engineering I
Exam
4
Exam
5
TPJTheory of Programming LanguagesExam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ISAC
IS/ICT
Exam
4
DISI
Masters Thesis Seminar - IS/ICT
Fulfillment of requirements2
OV
Operational ResearchExam6
SWI2
Software Engineering II
Exam
4
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
IIS
Integrated Information Systems
Exam
5
TI
Theoretical Informatics
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
SZZ
Final State Exam
Final exam
0
IPI
Innovative Network and Security Technologies
Exam
6
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements
8
DPIIMaster Thesis IS/ICT
Fulfillment of requirements
10
 
Groups of courses for the entire plan
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY - viz brožura studijní plán
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 3 cours.)
DET
History of Economic Theories
Exam
4
MA2
Intermediate Macroeconomics
Exam5
MEK
Managerial Economics
Exam
5
MVY
Marketing IIExam
5
MI2
Microeconomics II
Exam
6
STMStrategic ManagementExam
5
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 17 crd.)
AMP
Agile Methods of Programming
Fulfillment of requirements
4
VUI2
Artificial Intelligence II
Exam
6
PS2
Computer Networks II
Exam
6
KAS
Data Compression and Cryptology
Exam
6
DBS2
Database Systems II
Exam
6
ENC-DA
Digital Asistents
Exam4
TGR
Graph Theory
Exam
5
LIS
Information Systems and Process Modelling LaboratoryExam
5
MUC
Managerial Accounting
Exam
6
PPR
Parallel Programming
Exam6
LVR
Virtual Reality LaboratoryFulfillment of requirements
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
  • okruh Vývoj programových systémů a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky