Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program: N 62 08 N-EM Ekonomika a management
Odbor: N-EM-ME Manažersko-ekonomický
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Podniková ekonomika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student Manažersko-ekonomického oboru musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 95 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EKM2Ekonometrie IIskúška5
FRPFinanční managementskúška5
MUCManažerské účetnictvískúška6
MVYMarketing IIskúška5
MI2Mikroekonomie IIskúška6
STMStrategický managementskúška5
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EHPACEvropské hospodářské právo v AJskúška4
MA2Makroekonomie IIskúška5
OVOperační výzkumskúška6
MEKPodniková ekonomika IIskúška5
DETVývoj ekonomického myšlenískúška4
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ISIS podnikuskúška6
MOBMezinárodní obchodskúška5
RLZŘízení lidských zdrojůskúška3
SZEStátní zkouška z ekonomieskúška0
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
PRMProjektový managementskúška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
EPPEkonomika podnikových procesůskúška5
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4skúška6
HVPHodnocení výkonnosti podnikuskúška5
KTKapitálové trhyskúška5
PAMPropagace a médiaskúška5
TEITeorie měnové integraceskúška6
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky