Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 62 08 C-EM Economics and Management
Field of study:
C-EM-ME Business Economics and Management
Form of study:
full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Podniková ekonomika. Přihláška ke studiu musí být podána do 4. září 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 9. do 11. září 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student Manažersko-ekonomického oboru musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 95 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EKM2
Exam
5
FRP
Exam
5
Microeconomics II
Exam
6
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 9 crd.)
ENC-VIP
Exam
6
Computational System MATLAB
Fulfillment of requirements
2
Financial Planning and BudgetingExam
6
LDTLeadership of Diverse Teams
Exam
4
ENC-MASTMacroeconomic Statistics
Exam
4
Exam5
Marketing IIExam5
ENC-SASS
Fulfillment of requirements
2
STMAStrategic Management
Exam
5
System of Official StatisticsExam
4
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
EHPACEuropean Economic Law
Exam
4
DETHistory of Economic Theories
Exam
4
MA2
Intermediate Macroeconomics
Exam
5
MEKManagerial Economics
Exam
5
DIS
Masters Thesis Seminar
Fulfillment of requirements2
OVOperational ResearchExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
RLZ
Human Resource Management
Exam
3
IS
Information Systems
Exam6
MOB
International Trade
Exam
5
SZE
State Exam in EconomicsExam0
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
SZZ
Final State ExamFinal exam0
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements
8
DP2Master Thesis
Fulfillment of requirements
10
PRMProject Management
Exam
5
 
Groups of courses for the entire plan
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 8 crd.)
KT
Capital Markets
Exam5
EPP
Economics of Business Processes
Exam
5
FU2
Financial Accounting II focusing on V4 countriesExam
6
HVP
Firm Performance Assessment
Exam
5
PAM
Promotion and MediaExam5
UPZ1
Recognized Professional Course from Study Stay 1
Fulfillment of requirements999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements
999
UPZ3
Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements
999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5
Fulfillment of requirements
999
TEI
Theory of Economic and Monetary Integration
Exam
6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky