Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N 62 08 C-EM Economics and Management
Field of study: C-EM-ME Business Economics and Management
Form of study: full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Podniková ekonomika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student Manažersko-ekonomického oboru musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 95 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EKM2Econometrics IIExam5
FRPFinancial ManagementExam5
MUCManagerial AccountingExam6
MVYMarketing IIExam5
MI2Microeconomics IIExam6
STMStrategic ManagementExam5
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EHPACEuropean Economic LawExam4
DETHistory of Economic TheoriesExam4
MA2Intermediate MacroeconomicsExam5
MEKManagerial EconomicsExam5
DISMasters Thesis SeminarFulfillment of requirements2
OVOperational ResearchExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
RLZHuman Resource ManagementExam3
ISInformation SystemsExam6
MOBInternational TradeExam5
SZEState Exam in EconomicsExam0
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SZZFinal State ExamFinal exam0
PRX2Managed Practical TrainingFulfillment of requirements8
DP2Master ThesisFulfillment of requirements10
PRMProject ManagementExam5
 
Groups of courses for the entire plan
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 8 crd.)
KTCapital MarketsExam5
EPPEconomics of Business ProcessesExam5
FU2Financial Accounting II focusing on V4 countriesExam6
HVPFirm Performance AssessmentExam5
PAMPromotion and MediaExam5
UPZ1Recognized Professional Course from Study Stay 1Fulfillment of requirements999
UPZ2Recognized Professional Course from Study Stay 2Fulfillment of requirements999
UPZ3Recognized Professional Course from Study Stay 3Fulfillment of requirements999
UPZ4Recognized Professional Course from Study Stay 4Fulfillment of requirements999
UPZ5Recognized Professional Course from Study Stay 5Fulfillment of requirements999
TEITheory of Economic and Monetary IntegrationExam6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky