Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia:
Bakalársky
Špecializácia:
EBEFA Ekonomická a finanční analýza
Forma:
prezenčná
Začiatok špecializácia:
1. semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolvent specializace Ekonomická a finanční analýza uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů. Absolvováním specializace je student vybaven znalostmi a dovednostmi, díky kterým se orientuje a dokáže řádně zpracovat a vyhodnotit data jak na mikroekonomické úrovni, tj. v oblasti podnikového výkaznictví, finanční analýzy, indikátorů finančních a kapitálových trhů, tak i na úrovni makroekonomické zahrnující indikátory vývoje národního hospodářství a mezinárodních ekonomických vazeb.

  • znalosti: znalosti klíčových pojmů, kategorií a vzájemných souvislostí z oblasti podnikového výkaznictví, měření ekonomické výkonnosti na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, indikátorů finančních a kapitálových trhů; znalost nástrojů matematicko-statistické analýzy, ekonometrických technik a metod pro podporu rozhodování využitelných při zpracování ekonomických dat a indikátorů, jejich vyhodnocení a interpretaci v kontextu řešené situace; znalost pojmů a indikátorů souvisejících se změnami makroprostředí podniku (vývoj národního hospodářství, opatření makroekonomické politiky státu apod.);
  • dovednosti: získávání, zpracování a vyhodnocení ekonomických dat v odpovídajícím kontextu s pomocí matematicko-statistických metod; kritické posouzení výstupů kvantitativních metod na základě pochopení teoretických východisek a omezení metod pro řízení financí; vyhledávání a orientace v interních i veřejně dostupných datových zdrojích týkajících se mikro a makroprostředí organizace a interpretace a reportování výsledků analýz v odpovídajících souvislostech a pro požadované účely; příprava podkladů pro rozhodování ve finančních otázkách, sestavení finanční strategie a rozpočtu projektu popř. organizace a sledování jeho plnění včetně navrhování a realizace nápravných opatření;
  • kompetence: samostatné provádění kvantitativních analýz mikro a makroprostředí a vnitřního prostředí ekonomického subjektu; samostatná tvorba a prezentace dílčích, souhrnných, průběžných i výročních analytických reportů, zpráv a dalších informačních výstupů v oblasti ekonomiky subjektů soukromé i veřejné sféry; tvůrčí řešení problémových situací vyžadujících kompetentní rozhodnutí na základě zpracování a vyhodnocení ekonomických dat.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: specialista finančního controllingu, ekonomický a finanční analytik, podnikový ekonom, ekonom v institucích veřejné správy, konzultant/poradce, manažer na nižším či středním stupni řízení, finanční manažer projektů.

Koordinátor specializace

Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-ASTAplikovaná statistika
skúška
4
EBC-EKISEkonomické informační soustavyskúška4
EBA-HPOHospodářská politika v AJ
skúška
8
EBC-PFPodnikové finance
skúška
5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBA-BI
Business Intelligence v AJskúška8
EBC-KAR
Kvantitativní analýza rizikaskúška
5
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty
skúška5
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-MAAN
Makroekonomická analýza
skúška
4
EBC-SPR
Systémy na podporu rozhodovánískúška6