Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: EBEFA Economic and Financial Analysis
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolvent specializace Ekonomická a finanční analýza uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů. Absolvováním specializace je student vybaven znalostmi a dovednostmi, díky kterým se orientuje a dokáže řádně zpracovat a vyhodnotit data jak na mikroekonomické úrovni, tj. v oblasti podnikového výkaznictví, finanční analýzy, indikátorů finančních a kapitálových trhů, tak i na úrovni makroekonomické zahrnující indikátory vývoje národního hospodářství a mezinárodních ekonomických vazeb.

  • znalosti: znalosti klíčových pojmů, kategorií a vzájemných souvislostí z oblasti podnikového výkaznictví, měření ekonomické výkonnosti na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, indikátorů finančních a kapitálových trhů; znalost nástrojů matematicko-statistické analýzy, ekonometrických technik a metod pro podporu rozhodování využitelných při zpracování ekonomických dat a indikátorů, jejich vyhodnocení a interpretaci v kontextu řešené situace; znalost pojmů a indikátorů souvisejících se změnami makroprostředí podniku (vývoj národního hospodářství, opatření makroekonomické politiky státu apod.);
  • dovednosti: získávání, zpracování a vyhodnocení ekonomických dat v odpovídajícím kontextu s pomocí matematicko-statistických metod; kritické posouzení výstupů kvantitativních metod na základě pochopení teoretických východisek a omezení metod pro řízení financí; vyhledávání a orientace v interních i veřejně dostupných datových zdrojích týkajících se mikro a makroprostředí organizace a interpretace a reportování výsledků analýz v odpovídajících souvislostech a pro požadované účely; příprava podkladů pro rozhodování ve finančních otázkách, sestavení finanční strategie a rozpočtu projektu popř. organizace a sledování jeho plnění včetně navrhování a realizace nápravných opatření;
  • kompetence: samostatné provádění kvantitativních analýz mikro a makroprostředí a vnitřního prostředí ekonomického subjektu; samostatná tvorba a prezentace dílčích, souhrnných, průběžných i výročních analytických reportů, zpráv a dalších informačních výstupů v oblasti ekonomiky subjektů soukromé i veřejné sféry; tvůrčí řešení problémových situací vyžadujících kompetentní rozhodnutí na základě zpracování a vyhodnocení ekonomických dat.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: specialista finančního controllingu, ekonomický a finanční analytik, podnikový ekonom, ekonom v institucích veřejné správy, konzultant/poradce, manažer na nižším či středním stupni řízení, finanční manažer projektů.

Koordinátor specializace

Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-ASTApplied StatisticsExam4
EBC-PFBusiness FinanceExam5
EBA-HPOEconomic PolicyExam8
EBC-EKISEnterprise Information SystemsExam4
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-PPDAdvanced Work with DataExam5
EBA-BIBusiness InteligenceExam8
EBC-KARQuantitative Risk AnalysisExam5
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SPRDecision Support SystemsExam6
EBC-MAANMacroeconomic AnalysisExam4