Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Programme:
B 99 94 B-EAM Economics and Management
Form of study:
full-time
Study duration:
3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce a pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací. Díky získaným teoretickým znalostem a odborným dovednostem jsou absolventi připraveni využít principy kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi studijního programu jsou schopni identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, informačních technologií a nástrojů softwarové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti v oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 26. června 2020, pokud:

  • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
  • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Ekonomika a management,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 104 kreditů. Absolvováním specializace, kterou si student vybírá ve třetím semestru, získá 50 kreditů. Ve čtvrtém semestru si student volí zaměření o 18 kreditech, které je koncipováno jako prohlubující nebo rozšiřující. Zbývajících 8 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-AKDAcademic Skills
Fulfillment of requirements
2
Fulfillment of requirements
4
Law
Exam
4
EBC-MANExam
6
Exam
6
Exam
8
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-AKPAcademic Writing
Fulfillment of requirements
2
EBC-PEBusiness Economics 1Exam
6
EBA-AJ2English Language 2
Exam
4
EBC-MA
Macroeconomics 1
Exam8
EBC-MIT
Modern Information Technologies
Exam
4
EBC-STStatistics
Exam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-PZD
Data Processing Principles
Exam
4
EBC-EKM
Econometrics 1
Exam6
EBC-EIG
European Integration and Globalization
Exam
4
EBC-FUFinancial Accounting 1Exam
5
EBC-FT
Financial Markets
Exam5
EBC-MAR
Marketing 1
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-BS1Bachelor's Thesis Seminar 1
Fulfillment of requirements
2
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-BS2
Bachelor's Thesis Seminar 2
Fulfillment of requirements
2
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-SBZ
Bachelor's State Exam
B.Sc. exam
0
EBC-BP
Bachelor's ThesisFulfillment of requirements
10
 
Groups of courses for the entire plan
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 A group of optional courses
EXC-KRAP
Applied Law Club
Fulfillment of requirements
1
EXC-KAPL
Applied Psychology and Leadership Club
Fulfillment of requirements
1
EXC-EKKR
Economic Discussion Club
Fulfillment of requirements
1
EBA-AJ3
English Language 3Exam
4
EBA-OTEFP
English Terminology: Business Economics and FinanceFulfillment of requirements2
EBA-OTEK
English Terminology: Economics
Fulfillment of requirements2
EBA-OTF
English Terminology: Finance
Fulfillment of requirements
2
EBA-OTM
English Terminology: Marketing
Fulfillment of requirements
2
EBA-OTKMEnglish Terminology: Quantitative MethodsFulfillment of requirements2
EBA-OTSPEnglish Terminology: Social Psychology
Fulfillment of requirements
2
EBA-OTDU
English Terminology: Taxes and Accounting
Fulfillment of requirements
2
EBA-OTO
English Terminology: TradeFulfillment of requirements
2
EXA-INEX
International Experience
Fulfillment of requirements
4
EXC-MDKR
Management Discussion ClubFulfillment of requirements
1
EXA-ADKRMendel English Club
Fulfillment of requirements
1
EBC-POL
Political Science
Exam
5
EXA-UP01
Recognized International Mobility Course 1Fulfillment of requirements
999
EXA-UP02
Recognized International Mobility Course 2
Fulfillment of requirements999
EXA-UP03
Recognized International Mobility Course 3
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP04
Recognized International Mobility Course 4
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP05
Recognized International Mobility Course 5
Fulfillment of requirements
999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má tři specializace, které volí student ve třetím semestru:

Zaměření

Studijní program obsahuje zaměření, která volí student z aktuální nabídky ve čtvrtém semestru. Nabídka je proměnlivá tak, aby odpovídala aktuálním potřebám trhu práce a požadavkům na interdisciplinaritu. Zaměření, ze kterých bude moci student volit jsou:

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Ekonomika a management je 4. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

  • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
  • Ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Podniková ekonomika 1) a
  • tematický okruh specializace.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky