Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 99 98 B-MOS Management obchodu a služeb
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Management obchodu a služeb se dvěma studijními specializacemi (Management obchodní činnosti a Management cestovního ruchu) je připravit absolventa na efektivní zajištění provozu menších podniků. Absolvent je schopen kvalifikovaně sledovat vývoj okolí podniku, navrhovat řešení standardních situací a tyto návrhy zavádět, a to samostatně v menších firmách nebo na nižším stupni managementu velkých firem. Profesně zaměřený program při dostatečném základním rozsahu teoretické složky poskytne zároveň dostatek prostoru pro budování praktických dovedností – zejména v závěrečných seminářích při řešení případových studií za účasti zástupců praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studijního programu Management obchodu a služeb je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů. Absolventi specializace Management obchodní činnosti jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost organizací zejména v oblasti obchodu, logistiky, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a schopnosti sledovat vývoj podnikatelského prostředí, predikovat možné scénáře vývoje a promítat je do obchodních strategií. Absolvent specializace Management cestovního ruchu nalézá uplatnění na pozicích ekonoma a/nebo manažera nižší či střední linie v organizacích působících v oblasti cestovního ruchu, je vhodným kandidátem na asistenta vrcholového managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu. Absolventi se dále uplatňují ve veřejné sféře na regionální i celorepublikové úrovni na pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem a cestovním ruchem se schopností tvořit koncepční strategické dokumenty.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. března 2020. V rámci přihlášky uchazeč volí i specializaci. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 8. května 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
  • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Management obchodu a služeb,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Management obchodu a služeb musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 110 kreditů. Absolvováním specializace získá student 70 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBA-AJ1Angličtina 1zápočet4
EBC-DSDaňová soustavaskúška5
EBC-IInformatikaskúška5
EBC-MARMarketing 1skúška6
EBC-PEPodniková ekonomika 1skúška6
EBC-UMTUžitá matematikaskúška4
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBA-AJ2Angličtina 2skúška4
EBC-EKONEkonomieskúška6
EBC-FUFinanční účetnictvískúška5
EBC-MANManagementskúška6
EBC-PFPodnikové financeskúška5
EBC-PPrávoskúška4
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-USTUžitá statistikaskúška6
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-VVVeletrhy a výstavyskúška4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-BS1Bakalářský seminář 1zápočet2
EBC-P112Odborná praxe 1zápočet12
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-BPBakalářská prácezápočet10
EBC-P212Odborná praxe 2zápočet12
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškaštátna bakalárska skúška0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má dvě specializace, které volí uchazeč již v přihlášce ke studiu:

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky