Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Programme: B 99 98 B-MOS Trade and Services Management
Form of study: full-time
Study duration: 3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Management obchodu a služeb se dvěma studijními specializacemi (Management obchodní činnosti a Management cestovního ruchu) je připravit absolventa na efektivní zajištění provozu menších podniků. Absolvent je schopen kvalifikovaně sledovat vývoj okolí podniku, navrhovat řešení standardních situací a tyto návrhy zavádět, a to samostatně v menších firmách nebo na nižším stupni managementu velkých firem. Profesně zaměřený program při dostatečném základním rozsahu teoretické složky poskytne zároveň dostatek prostoru pro budování praktických dovedností – zejména v závěrečných seminářích při řešení případových studií za účasti zástupců praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studijního programu Management obchodu a služeb je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů. Absolventi specializace Management obchodní činnosti jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní činnost organizací zejména v oblasti obchodu, logistiky, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a schopnosti sledovat vývoj podnikatelského prostředí, predikovat možné scénáře vývoje a promítat je do obchodních strategií. Absolvent specializace Management cestovního ruchu nalézá uplatnění na pozicích ekonoma a/nebo manažera nižší či střední linie v organizacích působících v oblasti cestovního ruchu, je vhodným kandidátem na asistenta vrcholového managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu. Absolventi se dále uplatňují ve veřejné sféře na regionální i celorepublikové úrovni na pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem a cestovním ruchem se schopností tvořit koncepční strategické dokumenty.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. března 2020. V rámci přihlášky uchazeč volí i specializaci. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 8. května 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
  • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Management obchodu a služeb,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Management obchodu a služeb musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 110 kreditů. Absolvováním specializace získá student 70 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-AJ1Angličtina 1Fulfillment of requirements4
EBC-UMTApplied MathematicsExam4
EBC-PEBusiness Economics 1Exam6
EBC-IInformaticsExam5
EBC-MARMarketing 1Exam6
EBC-DSTax SystemExam5
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-PFBusiness FinanceExam5
EBC-EKONEconomicsExam6
EBA-AJ2English Language 2Exam4
EBC-FUFinancial AccountingExam5
EBC-PLawExam4
EBC-MANManagementExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-USTApplied StatisticsExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-VVTrade Fairs and ExhibitionExam4
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-BS1Bachelor Seminar 1Fulfillment of requirements2
EBC-P112Practical Training 1Fulfillment of requirements12
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-BPBachelor ThesisFulfillment of requirements10
EBC-SBZFinal Bachelor ExamB.Sc. exam0
EBC-P212Practical Training 2Fulfillment of requirements12

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program má dvě specializace, které volí uchazeč již v přihlášce ke studiu:

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky