Evidence externích subjektů


externí!subjektyevidence!externích subjektů

Externí subjekty lze označit za virtuální pracoviště univerzity. Existuje mezi nimi stejná hierarchie jako u pracovišť univerzity. Budeme-li se držet hierarchie z evidence pracovišť, pak virtuální univerzitou v subjektech je Externí subjekt s kódem EE, fakultou Externí strávníci s kódem EESTR a ústavem pak Důchodci s kódem EESTRDO1. Takto zařazenou osobou je důchodce stravující se v jídelně univerzitou. Návaznost a posloupnost jednotlivých subjektů je dána jejich kódem. Kód subjektu je sestaven z velkých písmen, přičemž musí být dodržována následující struktura počtu znaků: univerzita – 2, fakulta – 5, ústav – 8. První znaky kódu obsahují kód nadřazeného subjektu (například EE – EESTR – EESTRD01). Z toho také vyplývá, že kód subjektu musí být jedinečný, stejně tak evidovaný název a zkratka subjektu.

Externí subjekty se zakládají a evidují v aplikaci Evidence externích subjektů. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním ext-sub.

Externí subjekt je vytvořen po vyplnění připraveného formuláře, tj. po vyplnění názvu subjektu, jeho kódu, zkratky, nadřízeného subjektu a případně nepovinné poznámky, do které se může uvést důvod a pro koho byl subjekt založen.

Seznam subjektů je zobrazen v přehledové tabulce Součástí seznamu je název subjektu v mateřském a anglickém jazyce, kód, zkratka, případně poznámka. Ikona ve sloupci Externisté umožňuje zobrazit seznam externistů evidovaných na externím subjektu. Přes ikonu  ve sloupci Upravit je možné zvolený záznam editovat. Součástí evidence externích subjektů jsou atributy, které se využívají v dalších aplikacích. Atributy externích subjektů je možné prohlížet a editovat přes ikony  a ve sloupci Externí subjekty. Význam jednotlivých atributů je uveden zde.