Přiřazení kategorie


stravování!přiřazení kategorie

Aplikace Přiřazení kategorie umožňuje pomocí uživatelských kvalifikátorů nároky jednotlivých skupin strávníků na dotační kategorii. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Přiřazení strávníků ke středisku se provádí přes formulář v úvodu stránky. S každou dotační kategorií souvisí organizace strávníků, která se přidělí uživateli, jenž má danou kategorii dotace. Organizace se zvolí z nabídky. Dále se pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru zvolí skupina strávníků a stanoví se preference kategorie pro tuto skupinu. Vyplněný formulář se odešle tlačítkem .

Pokud jeden uživatel patří zároveň do více skupin a může mít nárok na více dotačních kategorií, stanovuje se jeho kategorie dle preference zadávané u každé dvojice kvalifikátor - kategorie. Vybírá se vždy kategorie s nejnižší hodnotou preference.

Seznam skupin přiřazených ke kategorii je uveden v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Skupiny osob lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pomocí odkazu Zobrazení všech přiřazení pod tabulkou se zobrazí seznam nároků všech skupin uživatelů na všechny dotační kategorie a příslušné organizace strávníků.