Evidence specifikací mobilit


Aplikace Evidence specifikací mobilit slouží ke správě číselníku specifikací zahraničních mobilit, který je využíván například v aplikacích Evidence zahraničních dohod, Studijní výjezd nebo Zakládání studií. Aplikace je přístupná pouze uživatelům s oprávněním zahranicni-spec.

Pro založení nové specifikace je připraven formulář, ve kterém je zapotřebí vyplnit zkratku a název specifikace, případně popis a nadřízenou specifikaci. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Přehled všech evidovaných specifikací je zobrazen v tabulce pod přidávacím formulářem. Pro každou specifikaci je zobrazen její název, zkratka a popis. Je-li specifikace podřízena jiné, je její název pro zdůraznění hierarchie i patřičně odsazen. Základní údaje o specifikaci je možné editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit.

Ve sloupci Aktivní je indikován stav dané specifikace. Je-li specifikace aktivní, je možné ji využívat v návazných aplikacích (založení studia, výjezdu, zahraniční cesty, apod.), ve kterých není explicitně zakázána (viz evidence ve sloupci Omezení). Aktivaci nebo deaktivaci specifikace je možné provést kliknutím na ikonu ve sloupci Aktivní. Jsou-li dané specifikaci podřízeny další specifikace, dojde k (de)aktivaci i u nich. Rovněž není možné aktivovat specifikaci, jejíž nadřízená specifikace je neaktivní.

Hierarchie specifikací umožňuje přenášet vlastnosti ze specifikací nadřízených na specifikace podřízené. Toto se týká jak nastavení stavu specifikace, tak i dalších vlastností jako jsou:

  • Program mobility – slouží k definici vazby zvolené specifikace na Program mobility. Danou specifikaci je tak možné použít pouze pro Program mobility, který je pro ni zaevidován. U ostatních se specifikace v aplikacích nabízet nebude (založení studia, výjezdu, zahraniční cesty, apod.). Evidované záznamy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Zobrazují se zde jak záznamy přiřazené přímo k dané specifikaci, tak i zděděné z nadřízených specifikacích. Nový Program mobility pro zvolenou specifikaci se přidá výběrem z nabídky a stisknutím tlačítkem . Nežádoucí záznam je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Zděděné záznamy je nutné odebrat u specifikace, ze které jsou zděděny.

  • Typy stáží – eviduje druhy stáží, pro které je možné danou specifikaci použít. Není-li žádný druh stáže evidován, není možné specifikaci ve stážích používat. Evidované druhy stáží jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Zobrazeny jsou jak druhy přiřazené zvolené specifikaci, tak i druhy zděděné z nadřízených specifikací. Nový druh stáže přidáte výběrem z nabídky a stisknutím tlačítkem . Nežádoucí záznam je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Zděděné záznamy je nutné odebrat u specifikace, ze které jsou zděděny.

  • Omezení – aktivní specifikace se standardně nabízejí ve všech návazných aplikacích (založení studia, výjezdu, zahraniční cesty, apod.). Definicí omezení je možné určit, ve kterých aplikacích se daná specifikace nebude nabízet, a tudíž ji zde nebude možné použít. Seznam zakázaných aplikací je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazeny jsou jak aplikace přiřazené zvolené specifikaci, tak i záznamy zděděné z nadřízených specifikací. Novou aplikaci je možné přidat výběrem z nabídky a stisknutím tlačítkem . Nežádoucí záznam je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Zděděné záznamy je nutné odebrat u specifikace, ze které jsou zděděny.